Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Akkoord cao Sociaal Werk

26 jun 2019

Onderhandelingsakkoord voor de cao Sociaal Werk! FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland zijn erg blij dat het gelukt is om als vakbonden en brancheorganisatie afspraken te maken voor een nieuwe 2-jarige cao voor de periode juli 2019 tot en met juni 2021.

Looptijd en loon

De 3 cao-partijen zijn overeengekomen om zowel per 1 september 2019 als 1 juli 2020 de lonen te verhogen met 3,25%. Daarnaast wordt vanaf 1 september de betaling van de pensioenpremie gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Cultuuromslag

Cao-partijen blijven met dit akkoord investeren in de cultuuromslag die in 2015 in gang is gezet voor duurzame inzetbaarheid en eigen regelruimte. Werknemers kunnen straks maandelijks kiezen hoe zij het Individueel Keuzebudget willen inzetten. Over de mogelijkheden met het Loopbaanbudget komt aanvullende uitleg, uitgaande van de doelen van de werknemer en de dialoog met de werkgever. De benodigde formulieren voor beide budgetten wordt vereenvoudigd. Bij verplichte registratie krijgen professionals deze kosten vergoed.

Duurzame inzetbaarheid

Over de mogelijkheden van de generatieregeling, traineeschap en garantiebanen komen in deze nieuwe periode meer voorbeelden. De afspraken bij verandering van opdrachtnemerschap en overgang van personeel worden preciezer weergegeven. Naast de OR en de PVT krijgt ook de personeelsvergadering adviesrecht bij reorganisaties.

Werkbelasting blijft belangrijke aandachtspunt in de sector, mede door de druk op de gemeentelijke budgetten. Hierdoor moet met steeds minder personeel hetzelfde of meer en vaak complexer werk verricht worden. Daarom komt er op werkdruk, veiligheid en verzuim een breed begeleidingsprogramma voor organisaties in samenspraak met de medezeggenschap.

Het werkveld

De ruim 2000 organisaties en bijna 60.000 werknemers in de sector werken in het brede veld van sociaal werk: in wijkteams en in buurten, in hulpverlening en maatschappelijk werk, in maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, in peuterspeelzalen en jongerenwerk, in ouderenwerk en voor vluchtelingen.

Leden aan het woord

Vanaf begin juli wordt het akkoord aan de leden van de 3 cao-partijen voorgelegd. In de zomer wordt ook gewerkt aan de nieuwe cao-teksten.

Meer informatie

Sociaal Werk Nederland: onderhandelingsakkoord cao sociaal werk
FNV: werkbelasting belangrijk aandachtspunt in cao sociaal werk 
CNV: Doorbraak in onderhandeling leidt tot cao-akkoord sociaal werk
Cao Sociaal Werk