Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Anti-agressiebeleid

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Wat doe je als organisatie tegen agressie? Om agressie en de gevolgen daarvan te beperken, zijn de volgende beleidsmaatregelen nodig.

1. Je organisatie heeft een anti-agressiebeleidsplan.

Dit beleidsplan bestaat uit de onderstaande onderdelen:

 • Algemene beleidsvisie op voorkomen/beheersen van agressie en geweld.
 • Definitie wat onder agressie en geweld wordt verstaan.
 • Behandelings- of begeleidingsaanpak (omgaan met aandoeningsgerelateerde agressie).
 • Doelstellingen voor het voorkomen/beheersen van agressie en geweld.
 • Protocol hoe te handelen bij agressie/geweld als onderdeel van behandeling/begeleiding.
 • Protocol hoe te handelen bij niet-aandoeningsgerelateerde agressie/geweld van bezoekers en cliënten.
 • Signalering risico's in mogelijk onveilige werkomgeving.
 • Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.
 • Voorlichting/training van medewerkers.
 • Huisregels voor cliënten/bezoekers.
 • Procedure voor het melden en registreren van incidenten.
 • Procedure voor het systematisch analyseren van incidenten.
 • Opvang en nazorg van medewerkers na een incident.
 • Aangiftebeleid.
 • Maatregelen richting de dader.

2. Je organisatie besteedt blijvende aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld.

Er wordt blijvende aandacht besteed aan het daadwerkelijk voorkomen/beheersen van agressie- en geweldsincidenten door bestuur/directie, or, cliëntenraad, leidinggevenden en medewerkers.

3. Je organisatie onderzoekt het gevoel van veiligheid onder medewerkers.

Het gevoel van veiligheid en de blootstelling aan agressie onder medewerkers wordt onderzocht met behulp van medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), incidentenregistratiesysteem, risico-inventarisatie, exitgesprekken, werkoverleg/teamoverleg en/of functioneringsgesprekken.

4. Je organisatie heeft een vaste coördinator voor de preventie van agressie.

Er is binnen de organisatie een vaste coördinator voor de preventie en beheersing van agressie en geweld. Deze rol is vastgelegd in de functie- en taakomschrijving.

Wat doe je als organisatie tegen agressie?

Duidelijk over agressie (vragenlijst)

Terug naar de arbocatalogus