Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Uitvoering anti-agressie beleid

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Anti-agressiebeleid voer je uit met behulp van de volgende maatregelen.

1. Je organisatie beschikt over een agressieprotocol.

 • Het protocol is bekendgemaakt bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Het protocol/de instructies zijn goed te vinden en bereikbaar voor alle medewerkers.
 • In het protocol staan concrete normen voor agressie en geweld (wat wel en niet als acceptabel in de instelling wordt gezien).
 • Er wordt volgens het protocol gewerkt.
 • Er worden acties ondernomen om werken volgens het protocol te stimuleren, bijvoorbeeld door:
 • Intervisie.
 • Observatie of visitatie (gestructureerde manier van met elkaar meekijken).
 • Nabespreking van incidenten en evaluatie of er volgens het protocol is gewerkt.
 • Regelmatige evaluatie en optimalisatie van het protocol, ook na incidenten.

2. Agressie-incidenten worden gemeld en geregistreerd.

 • Er is een meldings- en registratiesysteem.
 • Er is een meldingsplicht.
 • Er is inzicht in het percentage incidenten dat wordt gemeld en de oorzaken van niet-melden.
 • Er worden acties ondernomen om het melden van incidenten te stimuleren, zoals:
 • Alle meldingen worden besproken in het teamoverleg.
 • De leidinggevende vraagt na een incident altijd of er gemeld is.
 • Nut en noodzaak van melden worden regelmatig besproken.
 • Incidenten worden op afdelings-/teamniveau geanalyseerd.
 • Er zijn afspraken over de wijze waarop incidenten worden gerapporteerd.

3. Je organisatie neemt maatregelen tegen de veroorzakers van incidenten.

 • Tegen de veroorzakers van incidenten kunnen maatregelen worden opgelegd, zoals:
 • Geven van een waarschuwing.
 • Opleggen van een pandverbod.
 • BeĆ«indigen van de dienstverlening/zorg.
 • Doen van aangifte.
 • Schade verhalen op de veroorzaker.
 • Bovenstaande maatregelen worden geregistreerd.
 • Het aangiftebeleid/de aangifteprocedure is bekendgemaakt bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Er wordt standaard aangifte gedaan bij een (mogelijk) strafbaar feit.
 • Er zijn samenwerkingsafspraken met ketenpartners (zorgwerkgevers, politie, OM).

4. Je organisatie biedt opvang en nazorg aan slachtoffers van agressie.

 • De procedure voor opvang en nazorg is bekend bij leidinggevenden en medewerkers.
 • Er wordt altijd volgens deze procedure gewerkt.

5. Je organisatie biedt scholing en training om agressie te voorkomen.

 • Scholing en training omtrent agressie wordt aangeboden aan alle medewerkers.
 • Leidinggevenden en medewerkers worden getraind in het signaleren, herkennen en hanteerbaar maken van agressie en geweld.
 • Deze scholing/training voorziet voldoende in de behoefte van leidinggevenden en medewerkers.
 • De aangeboden kennis en vaardigheden zijn praktisch bruikbaar voor leidinggevenden en medewerkers.
 • Kennis en vaardigheden worden daadwerkelijk in de praktijk toegepast door leidinggevenden en medewerkers.
 • Nieuwe medewerkers worden allemaal getraind/geschoold in het signaleren, herkennen en hanteerbaar maken van agressie en geweld.
Terug naar de arbocatalogus