Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat zijn de taken van een leidinggevende?

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Je let erop dat medewerkers zijn opgewassen tegen ongewenst gedrag en signaleert opleidingsbehoeften op tijd. Krijgen medewerkers voldoende training, voorlichting en instructie?

Minimaal één keer per jaar evalueer je met medewerkers de bestaande afspraken. Het verslag van deze evaluatie stuur je naar de preventiemedewerker en/of arbocoördinator in je organisatie.

Agressieprotocol

Stel samen met je team een agressieprotocol op. Hierin staan afspraken over onderwerpen als beveiliging en alarm slaan, geldend voor jullie specifieke werkomgeving. Het protocol bevat afspraken over:

 • Assistentie inschakelen
  Wanneer is assistentie nodig? Zijn collega's en de leidinggevende altijd bereikbaar? Hoe werken de afspraken tot nu toe?
 • Alarm slaan en politie inschakelen
  Is er een alarmsysteem? Hoe werkt het? Hoe lang duurt het voordat de politie aanwezig is? Hoe functioneert het systeem tot nu toe?
 • Beveiligen gebouw en omgeving
  Zijn er onveilige situaties in het gebouw of de omgeving? Welke afspraken gelden er? Welke maatregelen zijn er genomen? Zijn er nieuwe maatregelen nodig?
 • Huisregels en sancties
  Zijn er huisregels en sancties? Zijn ze voldoende afgestemd op de lokale situatie? Worden ze consequent toegepast?
 • Eerste opvang
  Is de leidinggevende goed te bereiken in geval van een incident? Zijn er afspraken met een achterwacht? Hoe werken de afspraken tot nu toe?
 • Aandachtspunten veilig werken
  Is er een overzicht van risicovolle momenten, situaties en cliënten? Zijn er afspraken hoe men hierop reageert en welke voorzorgsmaatregelen men moet treffen? Hoe werken die afspraken tot nu toe? Is bekend hoe je risico's vroegtijdig kunt signaleren? Is iedereen hiermee vertrouwd?
 • Werkoverleg over veiligheid
  Worden incidenten besproken? Wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd? Heeft iedereen de training agressiehantering gevolgd? Is iedereen geïnformeerd over afspraken, beleid en huisregels?
 • Verbeteringen doorvoeren
  Zijn de risico's en knelpunten geïnventariseerd? Is er een plan voor verbetering opgesteld? Is er een aandachtsfunctionaris of preventiemedewerker?
Terug naar de arbocatalogus