Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Sociaal werkers kunnen prima eigen keuzes maken'

2 dec 2020

‘Onderhandelen is meer dan discussie.’ Aan het woord is cao-onderhandelaar en pensioenfondsbestuurder Petra de Bruijn. Hoe gaat het eraan toe aan de Cao-tafel Sociaal Werk, wat is haar rol en hoe ondersteunt de Cao Sociaal Werk de individuele ontwikkeling van professionals?

Wat is jouw rol aan de cao-tafel?

‘Bij de cao-tafel heb ik de rol van woordvoerder namens de werkgevers. Hiervoor zat ik ook aan de tafels voor jeugdzorg en kinderopvang. Daarnaast ben ik pensioenfondsbestuurder. Ik kijk dus vanuit verschillende invalshoeken naar de sector. Ik zet de lijnen uit voor onderhandelingen waarbij de uitgangspunten altijd zijn: Welk beleid wil je voeren en wat is er nodig in de sector? Als je daarbij met elkaar, werkgevers en bonden, de lijnen kunt uitzetten, dan geeft mij dat voldoening. De vernieuwing naar de Cao Sociaal Werk, waarin meer aandacht is voor doorstroom en eigen loopbaan van professionals, is daarvan een voorbeeld.’

Waarom juist dit voorbeeld?

‘Omdat sociaal werkers prima in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Met deze cao kunnen zij meer dan voorheen het heft in eigen hand nemen. Er is een loopbaanbudget en je kunt bovenwettelijke vrije dagen opnemen, bijvoorbeeld om je te ontwikkelen. Dit biedt sociaal werkers de regelcapaciteit om individuele keuzes te maken voor hun toekomst.’

Wat is jouw specifieke kracht bij onderhandelingen, hoe draag jij eraan bij?

‘Dat ik al heel lang meeloop en het geheugen ben aan de cao-tafel is handig. Maar mijn kracht zit vooral in mijn vermogen om de vertaalslag te maken van issues die spelen bij werkgevers naar een cao die voor werkgevers en professionals goed is. Ik denk dat mijn bijdrage ook zit in samen met partners aan tafel blijven zoeken naar samenwerking. Onderhandelen is ideeën uitwisselen, maar ook meer dan dat. Je moet vertrouwen hebben in elkaar. Blijven focussen op inhoud en niet op de persoon. Je kunt zaken wel scherp aanvliegen, maar uiteindelijk wil je een deal waar iedereen tevreden mee is. Daarvoor heb je ook gezellige momenten nodig, even normaliseren. Heb je het aan tafel prettig met elkaar dan wil iedereen zich meer inspannen voor een goed resultaat.’

Als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen waar staat de cao-tafel dan vanuit werkgeversperspectief?

‘Corona maakt dat we in een lastige periode zitten. Het werk verandert, kosten lopen op, de toekomst is ongewis. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als het gaat om langer doorwerken en niet meer 40 jaar bij dezelfde baas of organisatie in dienst zijn. Dat vraagt van professionals dat zij zich blijven afvragen: Wat heb ik nodig om arbeidsfit te blijven? Wil ik me specialiseren? Iets heel anders gaan doen? Dat zit zeker in de huidige cao en moeten we vasthouden. Maar ook is er een cultuuromslag nodig, waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat de werkgever bepaalt welke kant de professional opgaat. Om aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld werken de cao-partijen ook samen in het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Zij bieden projecten, bijvoorbeeld gericht op werkdruk of op beroepsethiek, die aansluiten bij de behoeften van de professionals. En dat is belangrijk voor een goed werkende sector; voor werkgevers en werknemers en voor inwoners en cliënten.’

In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk werken Sociaal Werk Nederland, CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn samen aan sterk sociaal werk.