Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Arbowet en Risico-inventarisatie &-evaluatie

Een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid staat op nummer 1 in sociaal werk. Werkgever en werknemer zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Preventie speelt een hoofdrol. Daarom heeft elke organisatie een risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E), met een passend plan van aanpak.

Verbandtrommel

Deze verplichting uit de Arbowet brengt alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in beeld en past ook de coronarichtlijnen van het RIVM toe. Vervolgens bepaal je of en welke verbeteringen nodig zijn.

Van preventiemedewerker tot Arbocoördinator

Samen met je medewerkers aan de slag met het opstellen van de RI&E en het uitvoeren van het plan van aanpak. Dat zorgt voor het nodige draagvlak in jouw organisatie. Meerdere sleutelfiguren kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren:

  • Preventiemedewerker of Arbocoördinator: aanspreekpunt op Arbogebied.
  • Ondernemingsraad: instemmingsrecht op uitvoeringswijze en eindresultaten.
  • Arbodeskundige die de RI&E gaat toetsen.

Risicomonitor 

Als je meer dan 25 mensen in dienst hebt, dan moet een gecertificeerde arbodienst of -deskundige de RI&E en het plan van aanpak toetsen. Kleinere organisaties hoeven dat niet als zij gebruikmaken van de Risicomonitor. Deze digitale branche-RI&E voor sociaal werk legt de focus op het behalen van doelen, zoals:

  • Medewerkers voelen zich veilig in hun team.
  • Het is bekend welke factoren werkdruk veroorzaken.
  • BHV-ers kunnen hun taak goed uitvoeren, omdat zij juist zijn opgeleid en getraind.

VeiligheidNL is eigenaar van de Risicomonitor. Sociaal Werk werkt! levert de inhoudelijke input voor de modules over Arbo. Voor het gebruik van de Risicomonitor geldt een financiële bijdrage.

RI&E en plan van aanpak

Je beschrijft niet alleen of jouw organisatie de doelen heeft behaald of gaat behalen. Maar ook of je aan de eisen voldoet van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En welke maatregelen nog nodig zijn om aan de doelen of eisen te voldoen. Alle maatregelen, wie ze uitvoert en wanneer dat gebeurt, vormen het plan van aanpak.

Handige links

Veronica Jocker

Adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Veronica Jocker foto

Meer weten? Neem contact met ons op!