Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarkttoeslag middeninkomens in cao sociaal werk uitgewerkt

12 apr 2022

De cao-tafel heeft afspraken gemaakt over het extra geld dat het kabinet structureel heeft vrijgemaakt voor de middeninkomens in Zorg & Welzijn, ook via de gemeenten. In het in december 2021 gesloten cao-akkoord was dit ook in de afspraken opgenomen. De afgesproken uitwerking is een arbeidsmarkttoeslag van 1,13% vanaf 1 januari 2022, verwerkt in de salarissen in de schalen 4 tot en met 9, voor degenen met functies en werkzaamheden in het primaire proces.

Sociaal Werk Nederland heeft met alle andere branches in Zorg & Welzijn met het kabinet afgesproken dat dit per cao wordt uitgewerkt. De extra middelen komen vanaf 1 januari 2022 via de gemeente beschikbaar en worden verwerkt in de looncomponent van de WMO en de Jeugdwet door de gemeenten. De cao-tafel heeft afgesproken dit op te nemen als structurele een arbeidsmarkttoeslag voor functies en werkzaamheden in het primair proces.

Deze afspraak wordt in de cao opgenomen en:

  • geldt voor de functies in de salarisschalen 4 t/m 9;
  • geldt voor functies en werkzaamheden in het primair proces;
  • heeft als ingangsdatum 1 januari 2022;
  • bedraagt 1,13 % van de salarissen inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en indien van toepassing overige met het salaris samenhangende toeslagen en vergoedingen en zal tevens in de grondslag voor de pensioenopbouw meetellen.

In twee situaties geldt hierop een uitzondering:

  • indien een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen en niet aan deze afspraak kan voldoen is, met instemming van de medezeggenschap en onder voorwaarden dat de organisatie dit aantoont, alsmede welk percentage wel haalbaar is, een ontheffingsverzoek mogelijk bij de cao-tafel;
  • indien de middelen niet via de gemeente beschikbaar komen, meldt de organisatie zich bij de cao-tafel en zal, gelet op het convenant, Sociaal Werk Nederland met ondersteuning van de vakbonden de minister van VWS verzoeken de gemeente het convenant te laten naleven.

Deze uitwerking wordt opgenomen in de cao-tekst. Bij Sociaal Werk Nederland en VNG is er extra informatie over te vinden.

Revelante links

Cao Sociaal Werk

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!