Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt de vergoedingsregeling voor ouderschapsverlof?

In artikel 5.11 B van de Cao Sociaal Werk staat de regeling voor ouderschapsverlof als volgt beschreven:

Als de werknemer gebruikmaakt van de ouderschapsverlofregeling, wordt tijdens maximaal twaalf maanden van het verlof (gerekend vanaf de start van het verlof bij deze of een andere werkgever die valt onder deze cao) over de opgenomen verlofuren aan de werknemer een vergoeding betaald. De vergoeding wordt berekend tot maximaal de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het overeengekomen dienstverband per week. De vergoeding bedraagt 40 procent van het salaris.

Deze vergoeding en periode komt na het wettelijk doorbetaald ouderschapsverlof.