Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarkttoeslag middeninkomens uitgewerkt in Cao Sociaal Werk

De cao-tafel heeft afspraken gemaakt over het extra geld dat het kabinet structureel heeft vrijgemaakt voor de middeninkomens in zorg en welzijn, ook via de gemeenten. De afgesproken uitwerking is een arbeidsmarkttoeslag van 1,13 procent vanaf 1 januari 2022. Deze arbeidsmarkttoeslag is verwerkt in de salarissen in de schalen 4 tot en met 9, voor degenen met functies en werkzaamheden in het primaire proces.

Sociaal Werk Nederland heeft samen met alle andere branches in zorg en welzijn met het kabinet afgesproken dat ze dit per cao uitwerkt. De extra middelen komen vanaf 1 januari 2022 via de gemeente beschikbaar en worden verwerkt in de looncomponent van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet door de gemeenten. De cao-tafel heeft afgesproken dit als structurele arbeidsmarkttoeslag op te nemen voor functies en werkzaamheden in het primaire proces.

Deze afspraak wordt in de cao opgenomen en:

  • geldt voor de functies in de salarisschalen 4 tot en met 9
  • geldt voor functies en werkzaamheden in het primair proces
  • is ingegaan per 1 januari 2022
  • bedraagt 1,13 procent van de salarissen inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en – als dat van toepassing is – overige met het salaris samenhangende toeslagen en vergoedingen. Dit telt ook mee in de grondslag voor de pensioenopbouw.

In twee situaties geldt er een uitzondering:

  • Als een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen en niet aan deze afspraak kan voldoen, is met instemming van de medezeggenschap en onder voorwaarden dat de organisatie dit aantoont, alsmede welk percentage wel haalbaar is, een ontheffingsverzoek mogelijk bij de cao-tafel.
  • Als de middelen niet via de gemeente beschikbaar komen, meldt de organisatie zich bij de cao-tafel en zal – gelet op het convenant – Sociaal Werk Nederland met ondersteuning van de vakbonden de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verzoeken de gemeente het convenant te laten naleven.

Deze uitwerking wordt opgenomen in de cao-tekst. Bij Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er extra informatie over te vinden. Kijk daarvoor bij de onderstaande links.

Handige links