Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek eigen regie en dialoog in sociaal werk

In april 2023 deden ruim 1.700 medewerkers in sociaal werk mee met een online onderzoek over eigen regie en dialoog. Voor werkgevers en werknemers is eigen regie een belangrijk thema: eigen regie op duurzame inzetbaarheid, op professionaliteit en op arbeidsvoorwaarden die dat ondersteunen. Daarom gaf de cao-tafel opdracht voor dit onderzoek.

Rol van de leidinggevende

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe kunnen we eigen regie en dialoog in of via de cao bestendigen, intensiveren en/of verrijken? Het onderzoek laat zien dat er al veel is bereikt. Medewerkers in sociaal werk zijn positief in hun beoordeling als het gaat om thema’s die bepalend zijn voor eigen regie en dialoog. Zo geven zij aan een grote mate van autonomie en regelruimte te ervaren en zijn zij in staat om het goede gesprek met hun leidinggevende hierover te voeren. Toch zijn er ook verbeterpunten op te halen uit dit onderzoek. Er is behoefte aan meer kennis en informatie, duidelijke kaders en meer tijd om de eigen regie te versterken.

Werkplezier 

Veel sociaal werkers geven aan dat hun werkplezier voor een groot deel wordt bepaald door de inhoud van hun werk en de samenwerking met collega’s. Hun bevlogenheid lijkt de belangrijkste drijfveer, een intrinsieke motivatie om iets voor een ander te betekenen zonder daar per se waardering voor terug te verlangen. 

Organisatie en uitvoeren van het werk 

Veel sociaal werkers deden mee aan het onderzoek en zij ervaren een hoge mate van autonomie door de afwisseling van taken en de mogelijkheid om zelf beslissingen te kunnen nemen. Dit wordt goed gewaardeerd en speelt een belangrijke rol in het ervaren van werkplezier. De behoefte aan autonomie lijkt samen te gaan met een behoefte aan duidelijke kaders waarbinnen medewerkers vrij kunnen opereren. 

Ontwikkelen en doorgroeien 

Medewerkers zijn (zeer) tevreden over de mogelijkheden om het vak professioneel te kunnen uitoefenen. Ze zijn over het algemeen ook (zeer) tevreden over de mate waarin hen ontwikkelmogelijkheden worden geboden, al wordt bij dit onderwerp ook wat vaker de antwoordmogelijkheid neutraal gegeven. Deze ontwikkelbehoefte is vaak sterker bij jongere medewerkers. Over het algemeen wordt er goed nagedacht over de eigen ontwikkelwensen en daarnaast wordt het ook gedurfd het te bespreken met hun leidinggevende. De meeste medewerkers bepalen zelf of samen met de organisatie welke scholing wordt gevolgd. Meer tijd, budget en betere kennis en informatie kan bijdragen aan het versterken van de eigen regie op de loopbaan.

Werktijden en verlof 

De respondenten zijn over het algemeen tevreden over hun werktijden, maar iets minder tevreden over het aantal vakantie- en verlofdagen. Ze willen hier ook graag invloed op kunnen uitoefenen. Hiervoor wordt niet altijd ruimte gevoeld. Ook wordt niet altijd voldoende rekening gehouden met de werk/privé-balans van medewerkers. Meer tijd en flexibiliteit zou kunnen helpen om de eigen regie op werktijden te vergroten.  

Eigen regie en dialoog in sociaal werk

Rol van de leidinggevende 

Ondanks dat medewerkers gemiddeld gezien erg tevreden zijn met de samenwerking met hun collega’s, zijn ze vaak iets minder tevreden over de dialoog met hun leidinggevende.  Naast inhoud van het werk en functioneren van de medewerker komen gezondheid, ontwikkeling en werk/privé-balans aan de orde in gesprekken. De besteding van het Loopbaanbudget of hoe fit te blijven tot aan het pensioen, is echter niet vaak onderwerp van gesprek. Werkoverleg of teamoverleg is heel goed ingevoerd en de onderwerpen worden grotendeels door medewerkers, al dan niet samen met de leidinggevende bepaald. 

Werknemers hebben behoefte aan meer kennis, duidelijkere kaders en meer tijd voor samenwerking en dialoog en aan duidelijkheid waar je binnen de organisatie terecht kunt als je problemen hebt. De rol van leidinggevenden bij eigen regie is heel belangrijk, ook al blijkt eigen regie te worden ervaren als verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Leidinggevenden kunnen zorgen voor een omgeving waarin de medewerker de eigen regie ook veilig kan nemen. Leidinggevenden zijn belangrijk voor het bieden van ruggensteun aan de medewerker en kunnen er in de organisatie voor zorgen dat medewerkers de ruimte krijgen om zelf regie te kunnen nemen. Leidinggevenden zelf geven ook aan meer behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de organisatie bij het onderwerp Leidinggeven aan eigen regie. 

Benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek?

Download de samenvatting

Dit onderzoek door de cao-tafel Sociaal Werk is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een onderdeel van het activiteitenplan MDIEU (Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) van Sociaal Werk werkt!, Kinderopvang werkt! en Jeugdzorg werkt!

Monique van Gerwen

Secretaris sociaal werk en cao-tafel

Meer weten? Neem contact op!

Monique van Gerwen

Meer weten? Neem contact op!