Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Tool Vitaliteit

Positieve gezondheid inzetten op de werkvloer: hoe doe je dat?

In de sector zorg en welzijn zien we de afgelopen jaren een gestage toename van het verzuim, ook in sociaal werk. De oorzaak daarvan ligt soms op het fysieke vlak en vaak op het psychosociale gebied. Positieve gezondheid is een methode waarmee werkgevers en werknemers samen het verzuim kunnen terugdringen. Door de gezondheid in de breedte te bekijken geeft deze methode inzicht in de eigen fitheid, veerkracht en employability van een medewerker. Van daaruit is het een kleine stap naar vroegtijdig zicht op de eventuele aandachtsgebieden bij een medewerker.

Groeien door positieve gezondheid

Verzuim verlagen via inzicht in de brede gezondheid van medewerkers

Het grootste deel van verzuim blijkt zijn oorzaak te hebben in psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ofwel psychische belasting, werkdruk, werkstress, mentale belasting, burn-out, informatiestress en ongewenste omgangsvormen. Werkgevers en werknemers beseffen meer en meer dat uitval door PSA te voorkomen is door meer aandacht te besteden aan preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De zes dimensies van Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking van een bredere kijk op gezondheid in zes dimensies, namelijk:

 1. lichaamsfuncties
 2. dagelijks functioneren
 3. mentaal welbevinden
 4. meedoen
 5. zingeving
 6. kwaliteit van leven

Door alle dimensies te bekijken groeit het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én, om vervolgens zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het Institute for Positive Health (IPH) is de motor achter Positieve Gezondheid. Het is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed.

Preventieve werking van Positieve Gezondheid

Preventieve gesprekken over de uitkomsten van de methode kan de gezondheid van de werknemer vergroten, met vermindering van verzuim als gevolg. De werknemer kan zelf de regie pakken en werken aan de eigen fitheid, veerkracht en employability. Daarnaast kunnen de uitkomsten en het gesprek daarover input zijn voor de inzet van het loopbaanbudget en eventueel het IKB.

Hoe pas je Positieve Gezondheid toe op de werkvloer?

De methode eenmalig toepassen geeft al direct enig inzicht op dimensies van de gezondheid van een persoon. Structureler effect kun je behalen door Positieve Gezondheid in je organisatie in te bedden. In het e-book ‘Aandacht voor Positieve Gezondheid in sociaal werk’ gaan we verder in op deze stappen:

 • informatie verzamelen over Positieve Gezondheid
 • een plan maken met een helder doel
 • het plan bespreken met de betrokkenen binnen de organisatie
 • het plan invulling geven en uitvoeren
 • de resultaten evalueren

Tips van Annet Lammersen van Impuls

Annet Lammersen, teamleider bij welzijnsorganisatie Impuls in de gemeente Aa en Hunze heeft ervaring opgedaan met het inbedden van Positieve Gezondheid in haar organisatie. Zij adviseert:

 • Begin klein.
 • Maak het onderdeel van bestaande gesprekken en overleggen.
 • Bekijk wat je al (onbewust) aan Positieve Gezondheid doet.
 • Een uitleg geven op bijvoorbeeld intranet met de oproep om mee te doen aan Positieve Gezondheid is een mooie bottom-up-benadering die draagvlak creëert.
 • Vraag aan collega’s of ze ambassadeur willen zijn om het gedachtegoed te verspreiden.
 • Maak intervisie- en klankbordgroepjes om het gedachtegoed levend te houden.
 • Commitment van het management en meenemen van de medezeggenschapsorganen is uiteraard ook belangrijk.

‘De dimensies bieden mooie aanknopingspunten om te reflecteren op ieders eigen werkplezier en vitaliteit. Hoe gaat het eigenlijk met mij in het werk? Ervaar ik mijn werk als zinvol? Waar krijg ik energie van? Heb ik het gevoel erbij te horen? Hoe voel ik mij lichamelijk? Dat zijn fundamentele zaken voor ieder mens. Hier oog voor hebben en het gesprek erover aangaan, vinden we als organisatie belangrijk.’

Getoetst bij sociaalwerkorganisaties

De brede benadering van gezondheid van Machteld Huber is door Sociaal Werk werkt! via een pilot in de sector getoetst om te ontdekken hoe sociaalwerkorganisaties de methode het beste in hun organisaties kunnen inbedden, om de gezondheid en employability van hun medewerkers structureel te ondersteunen. Het e-book is het resultaat van deze pilot.

Structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Sociaal Werk werkt! wil duurzame inzetbaarheid structureel inbedden in organisaties zodat medewerkers gezond en vitaal tot hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen werken. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Aan de slag

Chris Boeijinga

adviseur

Meer weten? Neem contact met ons op!

Chris Boeijinga

Meer weten? Neem contact met ons op!