Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkgevers

Sociaal werk: vakmanschap in een dynamische samenleving

"Sociaal werk is een vak", aldus Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn en lid van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. We gaan in gesprek met hem over het platform, vakmanschap en de impact van het coronavirus op sociaal werk.

Noot van de redactie: dit interview vond plaats toen corona een actueel onderwerp was. 

Waarvoor staat het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk?

"Het platform wordt gevormd door Sociaal Werk Nederland, CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn. Als platform staan we voor een gezamenlijke aanpak door werkgevers en werknemers van arbeidsmarktvraagstukken in sociaal werk. We gaan uit van het gezamenlijk belang om de goede dingen te doen voor de mensen in de sector."

Wat bedoel je met 'de goede dingen'?

"Wat we willen is ervoor zorgen dat sociaal werkers hun werk goed kunnen doen. Dat vraagt wat van arbeidsvoorwaarden, maar het vraagt meer dan dat. Als platform willen we dat professionals zijn toegerust om inwoners en cliënten goed te kunnen ondersteunen en helpen. Dat sociaal werk zichtbaar is en gewaardeerd wordt. Dat we actuele ontwikkelingen en knelpunten signaleren en agenderen op de plekken waar dat nodig is. Bijvoorbeeld bij gemeenten of de landelijke politiek."

En wat is jouw rol daarin?

"Samen met Edwin Luttik van Sociaal Werk Nederland mag ik uitdenken hoe we het thema vakmanschap op de kaart zetten en er inhoud aan geven voor sociaal werkers en hun organisaties. In het regiowerk dat ik doe kom ik bij veel organisaties en zoek ik naar wat de sector nodig heeft. Die voeding uit de achterban is onontbeerlijk."

Je spreekt over vakmanschap, wat versta je eronder?

"Sociaal werk is een vak. Om mensen met allerlei vormen van problematiek te helpen, moet je kennis hebben van die problematiek, van methoden en methodieken. En, daar begint het, van mensen en de samenleving. Vakmanschap betekent dat je voor een vak geleerd hebt en je erin blijft ontwikkelen. Dat laatste doe je in je werk, met opleidingen, maar ook door intervisie en het bespreken van ethische dilemma’s. Met de hoge werkdruk en alle bezuinigingen is dat vaak nog kind van de rekening. Terwijl het cruciaal is voor een vak waar je voortdurend tegen ethische dilemma’s aanloopt. Ook hier ligt een taak voor het platform."

Waarom vind je dat vakmanschap zo belangrijk?

"Persoonlijk vind ik het belangrijk omdat het de kern raakt van het sociaal werk. Een vak midden in een dynamische samenleving dat hoge eisen stelt. We moeten sociaal werk serieus nemen. De aard en waarde ervan moet nog veel meer gezien worden. Dat wil ik helpen organiseren en realiseren."

Je noemde de dynamiek in de samenleving; dat is wel heel erg actueel.

"Helaas wel. Door het coronavirus is er sprake van een extreme situatie die grote impact heeft op sociaal werk. Voor veel sociaal werkers is de uitvoering van hun werk nog ingewikkelder geworden. Hulp en ondersteuning valt soms stil en er ontstaat nieuw leed. Deze crisis zal dan ook een lange nasleep hebben. Als de medische crisis onder controle is, zal er bij sociaal werkers enorm veel op hun bord komen. De crisis laat echter ook zien hoe veerkrachtig sociaal werk is. Er duiken overal kleine en grotere innovatieve initiatieven op. En sociaal werkers willen hun kennis en kunde met elkaar delen. Je ziet nu ook dat sectoroverstijgend leren en samenwerken meer vanzelfsprekend wordt.’ Hij vervolgt: ‘Alles bij elkaar zie je ook een beweging richting de toekomst ontstaan. Als platform kunnen we die beweging een podium bieden."

Een (her)waardering van het sociaal werk?

"Daar teken ik voor. In de samenleving en politiek moet sociaal werk stevig op de kaart staan. Ik ben ervan overtuigd dat door te investeren in sociaal werk, de kosten voor zorg zullen dalen en menselijk leed wordt voorkomen. Die preventieve kant van het werk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. En het maakt van sociaal werk een uniek vak, en van sociaal werkers unieke vakmensen!"

Vakmanschap vergroten