Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Stappenplan verzuimbeleid

Hoe zorg je als werkgever in sociaal werk voor up-to-date verzuimbeleid? Dat doe je samen met vertegenwoordigers van personeel & organisatie (p&o), het managementteam (mt), de ondernemersraad (or) en leidinggevenden. Op basis van de huidige situatie bepaal je samen de visie en uitgangspunten voor het verzuimbeleid. En richt je de nieuwe werkwijze voor verzuim in. Door medewerkers uit de hele organisatie hierbij te betrekken, zorg je voor draagvlak en betrokkenheid.

Stappenplan invullen verzuimbeleid

Doorloop de volgende stappen bij het opstellen of updaten van verzuimbeleid: 

Stap 1: Breng het huidige beleid rond ziekteverzuim in kaart

 • Wie zijn de sleutelpersonen rond verzuim? Denk hierbij aan mt, or, preventiemedewerker, p&o, leidinggevenden en externe dienstverleners. Welke rol hebben zij nu? 
 • Wat zijn de ervaringen in de huidige situatie? Denk hierbij aan preventieve maatregelen, verzuimmeldingen, aanspreekpunt, rol leidinggevenden, verzuimgesprekken, inzet passend werk en samenwerking met bedrijfsarts en arbodienst. 
 • Analyseer de verzuimcijfers. Verzamel informatie over frequent en lang verzuim, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, de kosten van verzuim en de vergelijking met andere jaren. 
 • Wat zijn de huidige afspraken, protocollen en gebruikte hulpmiddelen? Hoe worden deze ervaren?

Stap 2: Visie en uitgangspunten verzuimbeleid

 • Met de analyse van de huidige situatie maak je een visie die als basis dient voor de inrichting van het verzuimbeleid. 
 • Stel deze visie samen met een aantal sleutelpersonen op. Zoals de p&o-manager, preventiemedewerker, een mt-lid, or-lid en enkele leidinggevenden. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak. 

Stap 3: Inrichten en organiseren

Met de visie als uitgangspunt geef je de nieuwe werkwijze vorm. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Wie heeft de regierol, intern en extern? 
 • Hoe worden de rollen en taken verdeeld?
 • Hoe ziet het verzuimprotocol eruit? 
 • Hoe wordt verzuim gemeld en geregistreerd? 
 • Welke activiteiten worden ingezet na een verzuimmelding? Bijvoorbeeld het verzuimgesprek, vervolggesprek, frequent verzuimgesprek en werkhervattingsgesprek.  
 • Hoe worden afspraken vastgelegd en hoe wordt het re-integratiedossier opgebouwd? 
 • Welke ondersteuning wordt geboden aan leidinggevenden? 
 • Welke afspraken worden er gemaakt met de bedrijfsarts en/of arbodienst over verzuimpreventie en verzuimbegeleiding? 
 • Hoe communiceer je over de werkwijze rondom verzuim naar medewerkers? 
 • Hoe worden leidinggevenden getraind? 
 • Welke verzuimdoelstellingen streeft de organisatie na? Zowel voor één jaar na de invoering als voor de langere termijn?
 • Hoe en wanneer meet je of deze doelstellingen zijn behaald? En pas je de werkwijze voor verzuim eventueel aan? 

Stap 4: Invoeren nieuw verzuimbeleid

Als alle stappen zijn doorlopen en ingevuld kun je de nieuwe werkwijze rondom verzuim introduceren en invoeren.

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!