Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welk risico loopt een werknemer met een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) die deelneemt aan de generatieregeling?

Een werknemer die in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zit en ook werkt, heeft een uitkering vanuit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkering, loonaanvullingsuitkering). Als hij een WGA-uitkering krijgt en vrijwillig wil deelnemen aan de generatieregeling, dan loopt hij het risico dat hij niet meer kan voldoen aan de eis om tenminste 50 procent van de restverdiencapaciteit te benutten.