Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Gemeente Den Haag zet in op kinderwerk

Nick van der Steen is sinds drie jaar beleidsadviseur gebiedsgericht welzijnswerk bij stadsdelen & wijken van de Dienst Publiekszaken van de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij onder meer kinder- en jongerenwerker en cliëntondersteuner. Volgens hem mogen kinderwerkers nog zichtbaarder zijn en zich sterker positioneren. Want kinderwerkers zijn onmisbaar in de sociale basis.

Nick van der Steen

Wat maakt kinderwerk zo belangrijk dat gemeente Den Haag erin wil investeren?

"Kinderwerkers hebben een spilfunctie tussen de sociale basis en partners in de wijken, zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en sportorganisaties. Ze signaleren trends en actuele ontwikkelingen in de wijk en spelen daarop in om te voorkomen dat kinderen problemen krijgen of dat hun problemen verergeren. Een grote groep kinderen valt tussen wal en het schip. Door omstandigheden gaan kinderen soms niet meer naar school, staan ze lang op wachtlijsten voor passende ondersteuning of krijgen die ondersteuning überhaupt niet. Kinderwerk is dan laagdrempelig en zit dicht op de sociale leefomgeving van het kind."

Wethouder Martijn Balster over het belang van kinderwerk:

"Gemeente Den Haag ziet hoe belangrijk kinderwerk is. Daarom zetten we in op een stevige positie van kinderwerk in het sociaal domein. De signalerende functie en de preventieve werking stellen we daarbij centraal. Intussen willen we de positieve effecten ervan nóg beter zichtbaar en meetbaar maken. Zodat eens te meer duidelijk wordt dat investeren in kinderwerk loont."

Welke problemen signaleren kinderwerkers zoal?

"De problemen die je op veel plekken in het land ziet, zeker in grote steden. Er is grote druk op voorzieningen. Mensen zijn bijvoorbeeld te klein behuisd, waardoor kinderen al op jonge leeftijd de straat op gaan. En er is armoede, wat ouders veel stress geeft. Soms zijn ze zo druk met brood op de plank krijgen, dat ze hun kinderen onvoldoende aandacht kunnen geven. En we zien weliswaar een afname van incidenten met kinderen en jongeren, maar tegelijk zien we ook dat de incidenten die spelen van een grotere intensiteit zijn.’

Hoe draagt kinderwerk bij aan dit soort grote vraagstukken?

"Kinderwerkers bieden kinderen een laagdrempelige plek waar ze terechtkunnen. Waar ze andere kinderen ontmoeten en kennismaken met verschillende culturen. Waar ze zorg krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderwerk geeft ze ook een platform waar ze hun stem kunnen laten horen. En er wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl en aan emotionele ontwikkeling. Ook al lijken de activiteiten die kinderwerkers organiseren misschien vrij eenvoudig - de visie, de doelen en de methodieken erachter gaan veel verder dan samen knutselen. Al die activiteiten dragen bij aan de weerbaarheid en talentontwikkeling van kinderen, en op die manier aan hun ontwikkeling en kansen."

Wat betekent dat ‘knutsel-imago’ voor de positionering van kinderwerk?

”Dat imago is lastig te doorbreken, omdat dat is wat vooral zichtbaar is. Om dit beeld te veranderen is het belangrijk dat kinderwerkers zich nog meer laten zien én uitleggen wat ze doen. Zeker ook aan samenwerkingspartners als scholen, huisartsen, politie, jeugdhulp en gemeente. Die samenwerking in de wijken is onderdeel van hun professionaliteit; je kunt wijken alleen samen versterken. Er is een generieke basis van kinderwerk in de wijken, maar uiteindelijk moet je per wijk kijken wat nodig is en samen met partners maatwerk bieden. Doorontwikkeling en professionalisering van het kinderwerk blijft daarvoor nodig."

Hoe kunnen gemeenten volgens jou bijdragen aan een betere positionering van kinderwerk?

"Simpel gezegd door het te faciliteren. Sociaalwerkorganisaties staan hierbij wat mij betreft wel aan de lat, zij kunnen ervoor zorgen dat kinderwerk weer als professie een plek krijgt in hun organisatie. Het is zorgwekkend dat er in Nederland meer dan 30.000 professionals in de jeugdzorg werken en naar schatting 400 tot 500 kinderwerkers zijn. Er is dus een aanzienlijke noodzaak om te zorgen dat bekend is wat kinderwerkers doen. En hoe zij niet alleen bijdragen aan het welzijn van kinderen, gezinnen en wijken, maar mogelijk ook bijdragen aan het verminderen van specialistische zorg."

De kracht van kinderwerk is preventie en de impact ervan wordt nog onderschat."
Nick van der SteenBeleidsadviseur gemeente Den Haag

Waaruit zou het faciliteren vervolgens moeten bestaan?

"Als gemeente Den Haag hebben we samen met alle Haagse welzijnsorganisaties een eerste stap gezet met een congres voor alle kinderwerkers in Den Haag. Zodat zij elkaar weten te vinden, samen kunnen leren en hun vak verder kunnen ontwikkelen. Daarop gaan we voortbouwen. Mijn droom is dat er meer wijk- en gebiedsgerichte samenwerking tot stand komt. Op scholen zijn alle kinderen aanwezig, dus de samenwerking met onderwijs is daarbij cruciaal. Andere belangrijke partners zijn jeugdhulp, ouders en kinderen zelf. Deze samenwerking in de wijken zou de gemeente kunnen faciliteren met ruimte voor fysieke ontmoeting en met iemand die de regie en coördinatie over de samenwerking heeft. Die zich verantwoordelijk voelt voor het succes ervan. 

Als dit zou lukken dan heb je korte lijnen, je ziet wat nodig is, wie wat kan betekenen, waarin je met elkaar kunt optrekken en welke netwerken er al zijn. De kracht van kinderwerk is preventie en de impact ervan wordt nog onderschat. Juist dat hele vroege investeren in kinderen kan later veel kosten en leed voorkomen."

Kinderwerk is een van de onderwerpen die het Netwerk Sociaal Werkers van het Jaar extra aandacht geeft. Het netwerk bestaat sinds 2022 en draagt bij aan de positionering van sociaal werk(ers). Leden kaarten onderwerpen aan die zij zelf tegenkomen in de praktijk en maken die bespreekbaar. Dit artikel is daar een voorbeeld van. 

Suzanne Wartenbergh

Branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist sociaal werk

Meer weten? Neem contact op!