Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Geactualiseerde functieboek Cao Sociaal Werk begin oktober verwacht

24 aug 2023

Cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn doorlopen het proces zorgvuldig om het huidige functieboek Cao Sociaal Werk te actualiseren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de wijzigingen en vindt nog een laatste toets plaats bij werkgevers en werknemers.

VIsual functie Sociaal Werk

Akkoord cao-partijen voor invoering

De geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn onderdeel van het totaalpakket aan wijzigingen dat volgende maand aan de cao-tafel wordt voorgelegd voor een definitief akkoord. De cao-tafel beslist ook over het moment dat het geactualiseerde functieboek onderdeel wordt van de Cao Sociaal Werk.

Weten wat er gaat veranderen en waarom?

Lees over de actualisatie van het functieboek

Gebruik geactualiseerde functieboek

De actualisatie van het functieboek leidt niet direct tot veranderingen binnen sociaalwerkorganisaties. De beschreven functies binnen de organisaties blijven van kracht. 

Het geactualiseerde functieboek kun je gebruiken als hulpmiddel om loopbaanpaden uit te stippelen of als referentiekader als functies vanwege veranderingen toe zijn aan het herschrijven ervan.

Sociaal Werk werkt! ondersteunt sociaalwerkorganisaties bij het gebruik en de implementatie met voorlichtingsmateriaal en tools. Houd onze website, nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten!

Vragen 

Heb je een vraag over de actualisatie van het functieboek? Stuur een mail naar caosociaalwerk@fcb.nl

Lees meer