Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

De sociale basis: gespreksmodel en advies voor gezamenlijk begrip en goede samenwerking

De laatste jaren hebben gemeenten steeds meer aandacht voor de sociale basis in buurten en wijken. Maar wat houdt die sociale basis precies in? Onderzoek laat zien hoe gemeenten beleidsmatig kijken naar de sociale basis en vragen rond beleid, sturen, monitoren en verantwoorden die hieruit volgen. De onderzoekers hebben het ‘Gespreksmodel sociale basis’ ontwikkeld om tot een gezamenlijke definitie te komen, waarmee de samenwerking tussen gemeenten en sociaalwerkorganisaties verder versterkt kan worden.

Gespreksmodel sociale basis

Gemeenten investeren in de sociale basis 

Gemeenten investeren vanwege drie hoofddoelen in de sociale basis:

  1. Gemeenten zien een sterke sociale basis als een doel op zich. Denk aan ontmoetingen, sociale cohesie en omzien naar elkaar.
  2. Ook werkt een sterke sociale basis preventief, vanuit meer meedoen, gezien worden, ertoe doen en vroegtijdige signalering.
  3. Tot slot investeren gemeenten in een sterke sociale basis om zorgkosten te beperken, zodat mensen die echt zorg nodig hebben die zorg ook blijven krijgen. 

Het is belangrijk dat gemeenten en sociaalwerkorganisaties over de definitie van deze sociale basis een gedeeld begrip hebben.

Goede samenwerking tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten

Waar gemeenten investeren in de sociale basis, zijn het de sociaalwerkorganisaties die hier veelal invulling en uitvoering aan geven. Hiervoor is een goede samenwerking met vertrouwen en continuïteit van belang. Het samen bepalen wat de sociale basis in een omgeving is en hoe het ‘werkt’, leidt tot duidelijkere opdrachten, afspraken, financiering, monitoren, verantwoorden en leren. Dit kan een belangrijke rol spelen bij de realisatie en doeltreffendheid van de interventies.

Welzijnsorganisaties zijn zelf geïnteresseerd in wat hun meerwaarde is, maar zien dat ingezette meetinstrumenten niet altijd een goed beeld geven. Werk als gemeenten daarom samen aan goede manieren om dit inzichtelijk te maken.
Citaat uit rapport 'Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis', september 2022

Aanpak sociale vraagstukken heeft vertrouwen en financiële continuïteit nodig

Sociaal Werk werkt! vraagt sociaalwerkorganisaties regelmatig via de peiling arbeidsmarkt sociaal werk naar hun verwachting hoe de arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen. Twee derde van de ondervraagden in maart wenst bij hun aanpak van sociale vraagstukken meer flexibiliteit van gemeenten. Hierbij is voor hen vertrouwen en het centraal zetten van de behoeften van de cliënten belangrijk. Een ruime meerderheid geeft aan dat zij financiële zekerheid nodig hebben. Een nog grotere meerderheid geeft aan dat vooral continuïteit van financiële middelen nodig is.

In de relatie tussen gemeente en welzijnsorganisaties is het belang van continuïteit in de sociale basis groot.
Citaat uit rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’, september 2022

Dit onderzoek, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport (VWS), Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), twaalf deelnemende gemeenten en Sociaal Werk werkt! Via Sociaal Werk werkt! werken werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!