Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Peiling arbeidsmarkt sociaal werk: aanpak sociale vraagstukken heeft financiële continuïteit en flexibiliteit nodig

Sociaal Werk werkt! vraagt sociaalwerkorganisaties regelmatig hoe zij denken dat de arbeidsmarkt zich het komende jaar zal ontwikkelen. Deelnemers aan de meting van maart 2022 tonen zich bezorgd om de toekomst. Net als in 2021 verwachten ze een toename van de omvang én complexiteit van sociale vraagstukken. Tegelijk voorzien ze dat ze – onder meer door de gevolgen van de coronapandemie – meer zullen moeten doen, meer personeel nodig hebben maar minder of evenveel geld beschikbaar zullen hebben.

Onderzoeker en kennisverbinder Janneke Hagens: “Aanvullend hebben we organisaties gevraagd wat zij de komende vier jaar van gemeenten nodig hebben. “Meer vertrouwen in de preventieve aanpak van sociaal werk,” was een van de reacties. Dat lijkt ons een mooi uitgangspunt als we bedenken dat de samenleving voor grote uitdagingen staat, waaraan sociaal werk een aanzienlijke en positieve bijdrage kan leveren.”

infographic verwachtingen sociaal werk 2022
infographic 2 verwachtingen sociaal werk 2022

Meer flexibiliteit, vertrouwen en financiële continuïteit nodig vanuit gemeenten

Twee derde van de sociaalwerkorganisaties wil bij hun aanpak van sociale vraagstukken meer flexibiliteit van gemeenten. Hierbij is vertrouwen en het centraal zetten van de behoeften van de cliënten voor organisaties belangrijk.

Minder wantrouwen en dus geen afvinkcultuur, aanbestedingen en bezuinigingen. Uiteindelijk wordt iedereen daar slechter van en vooral de mensen waar we het voor doen.”

Een ruime meerderheid van de deelnemers geeft aan dat zij financiële zekerheid nodig hebben en een nog grotere meerderheid geeft aan dat vooral continuïteit van financiële middelen nodig is.

“We hopen op een grotere realiteitszin over wat ambities kosten.”

“Structureel geld … en niet projectgeld.”

“Nu moeten we elk jaar opnieuw afwachten wat er uit de hoge hoed komt.”

Sociale vraagstukken omvangrijker en complexer

Net als in 2021 verwacht een meerderheid van de sociaalwerkorganisaties een toename van de omvang en complexiteit van vraagstukken en (dus) een toename van de omvang van de werkzaamheden. In vergelijking met de peiling van 2021 is dit aantal licht toegenomen. Driekwart van de deelnemers verwacht bovendien dat sociaal werk een (hele) grote rol speelt bij het aanpakken van maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie.

“Ik verwacht complexere sociale vraagstukken.” = 89 procent (zeer) mee eens

Afname van financiële middelen

Naast deze groeiende uitdagingen, verwacht nog steeds een derde van de organisaties dat de financiële middelen (vanuit de gemeenten) gaan afnemen. Dit is iets minder dan de peiling van 2021 liet zien. Als belangrijkste oorzaak van de afname van middelen geeft driekwart van die groep aan: “We krijgen vanuit de gemeente(n) minder geld voor hetzelfde werk.”

“Ik verwacht personeelskrapte bij sociaalwerkorganisaties.”= 86 procent (zeer) mee eens

Competenties: maatwerk en creativiteit

In de top drie van competenties die professionals in sociaal werk de komende tijd vooral nodig hebben, zien we de groeiende uitdaging van grotere en complexere vraagstukken terug. Sociaalwerkorganisaties geven aan dat medewerkers (1) flexibiliteit nodig hebben, bijvoorbeeld om ‘maatwerk’ te kunnen bieden. Daarnaast moeten ze kunnen (2) omgaan met meervoudige problematiek en (3) creativiteit en improvisatievermogen hebben.  

Ook geeft ongeveer de helft van de organisaties aan dat competenties op het gebied van ‘kracht en impact’, ‘samen sterk’ of ‘nieuwe middelen werven’ nog onvoldoende aanwezig zijn.

“Ik verwacht dat er meer samenwerking nodig zal zijn met andere branches/domeinen.” = 89 procent (zeer) mee eens

Ook meedoen de volgende keer? Neem deel aan ons panel.

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! brengt de arbeidsmarkt van sociaal werk in kaart om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken daarom samen via Sociaal Werk werkt! Deze arbeidsmarktpeiling is sectorbreed uitgezet. De uitvraag en reacties laten een breed beeld zien als het gaat om regio, omvang en soort organisaties.

Handige link

Janneke Hagens

Onderzoeksadviseur

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!