Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verlofsparen

In de Cao Sociaal Werk is opgenomen dat een werknemer maximaal 100 maal de (gemiddelde) arbeidsomvang per week kan sparen voor verlof.

Subsidie EVC-trajecten

Het verlofspaarsaldo kan in afstemming met jou als werkgever naar wens van de werknemer op een later moment in vrije tijd worden omgezet (doorbetaald). Bij verlofsparen geldt geen vervaltermijn voor de gespaarde uren. Dit sluit aan bij het Pensioenakkoord en de fiscale mogelijkheden volgens het Handboek Loonheffingen.

Hoe wordt dit geregeld?

De werknemer bespreekt met jou hoeveel uur hij wil sparen, welke uren hij hiervoor wil inzetten en wanneer hij deze wil gaan opnemen. Er geldt geen vervaltermijn voor de gespaarde uren. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Jaarlijks worden deze afspraken in bijvoorbeeld het periodiek of jaarlijks gesprek meegenomen.

Wanneer de werknemer de uren wil opnemen, vraagt hij dit twee maanden voor aanvang  van de opname schriftelijk aan, zodat je hier tijdig op kunt anticiperen.

Mocht blijken dat door een zodanig bedrijfs- of organisatiebelang het niet mogelijk is dat de werknemer het verlof op de afgesproken manier opneemt, dan moet je dit, inclusief motivatie schriftelijk laten weten. Je maakt vervolgens samen nieuwe afspraken over de opname van het opgebouwde verlof.

Welke uren kunnen gespaard worden?

Er kunnen alleen bovenwettelijke verlofuren worden gespaard:

  • vitaliteitsuren (artikel 3.3 J)
  • bovenwettelijke vakantie-uren (artikel 4.2 A 4 en 5.7 B) en/of aangekocht verlof uit het IKB (artikel 4.4 C)
  • de vergoeding in tijd voor extra gewerkte uren (artikel 5.2 D)
  • compensatie consignatiedienst (artikel 5.4 en 6.14)
  • kampwerk (artikel 5.6)
  • slaapdiensttoeslag (artikel 6.14

Jaarlijks wordt vastgelegd welke uren de werknemer voor het verlofsparen wil inzetten.

Benieuwd naar het IKB?

Bereken hier het IKB

Waarvoor kan de werknemer uren sparen?     

De uren kunnen naar wens van de werknemer worden gespaard. Hij kan bijvoorbeeld sparen voor een lange reis, eerder stoppen met werken, een sabbatical et cetera. Wanneer de uren worden opgenomen wordt met jou goed afgestemd, bijvoorbeeld in het periodiek of jaarlijks gesprek.

Wat gebeurt er als de werknemer ergens anders gaat werken?

Als de werknemer een nieuwe baan vindt bij een organisatie die ook onder de Cao Sociaal Werk valt, neemt de nieuwe werkgever het verlofspaarsaldo over tegen het uurloon op het moment van uitdiensttreding. Dit moet met de nieuwe werkgever geregeld worden. Het opgebouwde verlofspaarsaldo blijft intact.

Als de nieuwe werkgever niet onder de Cao Sociaal Werk valt, maar de werkgever heeft wel een vergelijkbare regeling, dan kan de nieuwe werkgever het verlofspaarsaldo (deels) overnemen. Dit is geen verplichting.

Is er geen nieuwe werkgever om het verlofspaarsaldo aan over te dragen, dan wordt de werknemer in staat gesteld om zoveel mogelijk van de gespaarde tijd op te nemen voor uitdiensttreding. Een eventueel restsaldo wordt uitbetaald tegen het op dat moment geldende uurloon. Op deze uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden.

Wat gebeurt er als de contracturen veranderen?

Als de contracturen worden verhoogd kan de werknemer meer uren sparen. Als de werknemer dit wenst zal hij dit met jou als werkgever overleggen. Als de contracturen worden verlaagd kan de werknemer minder uren sparen dan het maximum van de 100 weken maal de gewerkte contracturen van het vorige contract. De werknemer kan hierdoor eerder aan het maximum aantal uren komen. De werknemer zou kunnen aangeven dat hij zijn opgebouwde verlofspaarsaldo eerder wil aanwenden, voordat de vermindering van de contracturen in gaat.

Als de werknemer nog niet aan het maximum aantal uren zit kan het verlofspaarsaldo blijven staan en kan er tot het nieuw berekende maximum worden opgebouwd.

Mocht het verlofspaarsaldo bij de verlaging van de contracturen al over het nieuw te berekenen maximum heen gaan, dan bespreek je met de werknemer hoe hier mee om te gaan. De overschrijding moet voorafgaand aan de urenvermindering worden opgenomen of uitbetaald. Op de uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden.

Wet- en regelgeving   

De keuzes die worden gemaakt bij verlofsparen kunnen effect hebben op onder andere pensioenopbouw, uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetgeving, loonheffingen, inkomstenbelasting en eventuele inkomensgerelateerde toeslagen of loonbeslag.

Dwingende bepalingen in wet- en regelgeving en wijzigingen hierin kunnen directe gevolgen hebben voor het verlofsparen.

Gerelateerde cao-artikelen