Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verlofsparen

In de Cao Sociaal Werk is opgenomen dat je maximaal 100 maal de (gemiddelde) arbeidsomvang per week kan sparen voor verlof. Dit gespaarde verlof wordt het verlofspaarsaldo genoemd.

Roze spaarvarken

Je kunt dit verlofspaarsaldo naar eigen wens op een later moment en in afstemming met de werkgever opnemen als doorbetaalde uren vrije tijd. Bij verlofsparen geldt geen vervaltermijn voor de gespaarde uren.

Hoe kan ik dit regelen?

Bespreek met je werkgever hoeveel uur je wilt sparen en welke uren je hiervoor wilt inzetten en wanneer je ze wilt gaan opnemen. Er geldt geen vervaltermijn voor de gespaarde uren. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Jaarlijks bespreek je deze afspraak in bijvoorbeeld je periodiek of jaarlijks gesprek.

Wanneer je de uren wilt opnemen, vraag je dit twee maanden voor aanvang van de opname schriftelijk aan, zodat je werkgever hier tijdig op kan anticiperen.

Mocht toch blijken dat door een zodanig bedrijfs- of organisatiebelang het niet mogelijk is om het verlof op de afgesproken manier op te nemen, dan zal je werkgever je dit, inclusief de onderbouwing, schriftelijk laten weten. Vervolgens maak je samen nieuwe afspraken over de opname van het opgebouwde verlof.

Welke uren kan ik sparen?

Je kunt alleen je bovenwettelijke verlofuren sparen:

  • vitaliteitsuren (artikel 3.3 J)
  • bovenwettelijke vakantie-uren (artikel 4.2 A 4 en 5.7 B) en/of aangekocht verlof uit het IKB (artikel 4.4 C)
  • de vergoeding in tijd voor extra gewerkte uren (artikel 5.2 D),
  • compensatie consignatiedienst (artikel 5.4 en 6.14),
  • kampwerk (artikel 5.6),
  • slaapdiensttoeslag (artikel 6.14).

Jaarlijks wordt vastgelegd welke uren je voor het verlofsparen wilt inzetten.

Benieuwd naar het IKB?

Bereken hier het IKB

Waarvoor kan ik uren sparen?

Je kunt de uren naar eigen wens op een later moment opnemen. Je kunt bijvoorbeeld sparen voor een lange reis, eerder stoppen met werken, een sabbatical et cetera. Wanneer je de uren wilt opnemen stem je natuurlijk goed af met je werkgever, bijvoorbeeld in je periodiek of jaarlijks gesprek.

Kan ik mijn spaarsaldo meenemen als ik ergens anders ga werken?

Als je een nieuwe baan hebt bij een organisatie die ook onder de Cao Sociaal Werk valt, neemt de nieuwe werkgever het verlofspaarsaldo over tegen het uurloon op het moment van uitdiensttreding. Jouw werkgever en je nieuwe werkgever moeten dit regelen. Het aantal opgebouwde uren blijft staan.

Indien de werkgever niet onder de Cao Sociaal Werk valt, maar de werkgever heeft wel een vergelijkbare regeling, dan kan de nieuwe werkgever jouw verlofspaarsaldo (deels) overnemen. Dit is geen verplichting.

Is er geen nieuwe werkgever om het verlofspaarsaldo aan over te dragen, dan wordt je in staat gesteld om zoveel mogelijk van de gespaarde tijd op te nemen voor je  uit dienst treedt. Een eventueel restsaldo wordt uitbetaald tegen het op dat moment geldende uurloon. Op de uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden

Wat gebeurt er als ik meer of minder ga werken?

Als je contracturen worden verhoogd zou je meer uren kunnen sparen. Dit kun je met je werkgever bespreken. Als je contracturen worden verlaagd kun je minder uren sparen dan het maximum van de 100 weken maal de gewerkte contracturen van het vorige contract. Je kunt ook met je werkgever afspreken dat je het opgebouwde verlofspaarsaldo eerder aanwendt dan dat je oorspronkelijk van plan was, dus vóórdat je contracturen worden verminderd.

Als je nog niet aan het maximum aantal uren zit kan het verlofspaarsaldo blijven staan en kan er tot het nieuw berekende maximum worden opgebouwd.

Mocht je bij de verlaging van je contracturen al over het nieuw te berekenen maximum zitten, bespreek dan met je werkgever hoe je hiermee om wilt gaan. De overschrijding moet voorafgaand aan de urenvermindering worden opgenomen of uitbetaald. Op de uitbetaling wordt loonbelasting ingehouden.

Tot slot nog iets om op te letten  

De keuzes die je maakt bij verlofsparen kunnen effect hebben op onder andere pensioenopbouw, uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetgeving, loonheffingen, inkomstenbelasting en eventuele inkomen-gerelateerde toeslagen of loonbeslag.

Wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het verlofsparen.

Gerelateerde cao-artikelen