Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Instroom

Kracht van mbo sociaal werker: de vraag naar mbo sociaal werkers zal toenemen

‘Door de focus op meer of hogere opleiding is de directe meerwaarde van de mbo sociaal werker te veel op de achtergrond geraakt.’ Hans Roskam, directeur/bestuurder van Welzijn Capelle, legt uit waarom herwaardering belangrijk is voor sociaal werk van nu en de toekomst.

Hans Roskam

Welke ontwikkelingen zie je de afgelopen tijd in het welzijnswerk in Capelle?

‘Enerzijds is er door corona enorm veel positieve energie vrijgekomen; er zijn mooie initiatieven van nieuwe vrijwilligers die zich meer incidenteel inzetten. Anderzijds zie je dat de vaste vrijwilligers zich meer teruggetrokken hebben. Zij zijn vaak wat ouder en leunen nu meer op professionals om op een veilige manier activiteiten te organiseren. Dat vraagt van onze sociaal werkers ook weer andere manieren van werken en organiseren. Daarnaast is er de vraag: hoe gaan nieuwe vormen van hulpverlening en ondersteuning er uitzien?’

Welke rol zie je daarbij voor de mbo sociaal werker?

‘De mbo sociaal werker kan zich makkelijker verplaatsen in de leefwereld van inwoners die het meest een beroep op ons doen. Ze herkennen, vaak vanuit persoonlijke ervaringen, de zorgen en de ingewikkeldheid van problemen, en zijn daarmee van grote waarde bij de eerste triage. In het domein zorg en welzijn zie ik sowieso de vraag naar mbo sociaal werkers toenemen.’

Wat ligt daaraan ten grondslag?

‘Het zorgbeleid is de afgelopen jaren steeds meer verschoven van intramuraal naar extramuraal. Denk aan langer thuis wonen van ouderen of bij psychische problematiek (geestelijke gezondheidszorg). Gevolg is dat de mensen die het betreft meer zorg en aandacht thuis nodig hebben. Intramuraal werden dagbesteding, activiteiten et cetera vooral door mbo sociaal werkers georganiseerd. Men is vergeten om dat mee te verplaatsen, buiten de muren van de instellingen. Gevolg is dat de gemeente nu wel verantwoordelijk is voor die ondersteuning, maar zonder de oude financieringsstroom. Daardoor zie je een tekort aan georganiseerd welzijnsaanbod, met name in achterstandswijken. Mbo sociaal werkers zijn daar echt nodig voor het organiseren van activiteiten, ontmoetingen en (professionele) aandacht.’

Wat is er nodig om de mbo sociaal werker beter te positioneren?

‘Om te beginnen zou de verhouding in arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker en evenwichtiger moeten; een startende hbo’er verdient meer dan een mbo’er met veel werkervaring. Dat is scheef en vertaalt zich ook nog eens door in het Loopbaanbudget. Zo hebben hbo’ers meer middelen om aan hun vakmanschap te werken dan mbo’ers. Terwijl ook mbo’ers professionals zijn voor wie het belangrijk is dat zij zich blijven ontwikkelen. Als sector moeten we veel meer aandacht hebben voor hun bijdrage aan de kwaliteit van hulp en ondersteuning in wijken en buurten.’

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor (aankomend) mbo sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Spoor22, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt!

Verder lezen over de kracht van de mbo sociaal werker

Meer weten? Neem contact op!

Logo Sociaal Werk werkt!

Meer weten? Neem contact op!