Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Quickscan onder werkgevers toont zorgen voor sociale problematiek en arbeidsmarkt

14 jan 2021

Recent heeft het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk een uitvraag gedaan onder organisaties in sociaal werk over de verwachtingen over sociale problematiek, financiering en de arbeidsmarkt. 154 organisaties deden daaraan mee en een groot deel wil graag informatie blijven leveren. Meer medewerkers zijn nodig voor de groeiende sociale vraagstukken, maar of de benodigde financiering daarvoor er zal zijn is de vraag.

Belangrijkste resultaten

Deze uitvraag leverde de volgende inzichten op:

  • Driekwart van de organisaties verwacht dat de omvang van sociale vraagstukken zal toenemen in de gemeente(n) waarin zij actief zijn.
  • 38 procent van het totaal verwacht dat de omvang van werkzaamheden in 2021 zal toenemen en 36 procent dat dit ook geldt voor de benodigde menskracht.
  • Tegelijkertijd verwachtte in november 2020 57 procent een afname van de financiële middelen vanuit de gemeente(n), waarover begin 2021 meer duidelijkheid moet komen.

Meer of minder menskracht

De in november verwachte benodigde groei in menskracht komt door de toenemende sociale problematiek, versterkt door de effecten van COVID-19. Meer menskracht verwacht men dan vooral te realiseren door nieuwe medewerkers aan te nemen en door meer gebruik te maken van vrijwilligers. De kleine groep die op grond van de omvang van de werkzaamheden verwacht minder menskracht nodig te hebben gaat uit van het niet verlengen van tijdelijke contracten en door natuurlijk verloop. Begin 2021 komt er meer zicht op wat de ontwikkeling van de financiële middelen vanuit de gemeenten zal zijn en welk effect dat heeft op de omvang van de werkzaamheden en de in te zetten menskracht.

Competenties en arbeidsmarktuitdagingen

Een belangrijk deel van de organisaties verwacht dat medewerkers over nieuwe of andere competenties zullen moeten beschikken. Veel genoemd zijn digitale vaardigheden om te kunnen werken en communicatieve en gespreksvaardigheden om op afstand, via technologie een relatie met cliënten op te bouwen en effectiever/efficiënter en zelfstandig werken. Als belangrijke vraagstukken, kansen en uitdagingen voor 2021 noemen organisaties vooral het omgaan met, of aanpassen aan bezuinigingen door gemeenten, werven van goede nieuwe collega’s en werken op afstand in combinatie met voeling houden met medewerkers.

Verwachtingen en monitoring

Tezamen met het goed neerzetten van de toegevoegde waarde van het sociaal werk en het nog meer in zetten op preventie levert dit grote uitdagingen en kansen. Het platform herhaalt in 2021 de peiling en zal de ontwikkelingen volgen.

Bekijk de hele notitie

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! brengt de arbeidsmarkt van sociaal werk in kaart om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken daarom samen via Sociaal Werk werkt! Deze arbeidsmarktpeiling is sectorbreed uitgezet. De uitvraag en reacties laten een breed beeld zien als het gaat om regio, omvang en soort organisaties.

Janneke Hagens

Onderzoeksadviseur

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!