Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaalwerkorganisaties verwachten meer werk maar minder middelen

6 dec 2021

Sociaal Werk werkt! bevraagt sociaalwerkorganisaties twee keer per jaar over hoe zij denken dat de arbeidsmarkt zich de komende twaalf maanden zal ontwikkelen. Uit de meting van begin dit najaar blijkt dat veel organisaties een toename van de complexiteit en omvang van sociale vraagstukken verwachten. Daarbij voorzien ze dat ze meer zullen moeten doen, met meer personeel, voor minder geld.

'Naast dit pittige perspectief zien we dat flink veel sociaalwerkorganisaties zich momenteel bezighouden met het rendement van sociaal werk. Een mooie ontwikkeling,' vertelt Monique van Gerwen, secretaris bij Sociaal Werk werkt!

Groei complexiteit en omvang van sociale vraagstukken

Twee derde van de sociaalwerkorganisaties verwacht dat de complexiteit van sociale vraagstukken zal toenemen. Grote organisaties verwachten dit het vaakst. Een ruime meerderheid van de respondenten ziet bovendien de omvang van sociale vraagstukken toenemen. Dit laatste is overigens wel een daling ten opzichte van de vorige meting in 2020.

Vermindering van financiële ruimte

Een ruime meerderheid van de ondervraagden verwacht dat de financiële middelen er niet op vooruit zullen gaan. Als belangrijkste redenen hiervoor noemen ze bezuinigingen door de gemeenten. Ook benoemen ze het stopzetten van subsidies en het inbesteden van sociaal werk door de gemeenten als mogelijke oorzaken. Slechts een handjevol organisaties vermoedt meer te kunnen besteden.

Meer personeel nodig

Ruim een derde van de organisaties verwacht meer personeel nodig te hebben. Dit zijn vooral middelgrote organisaties. Slechts een paar ondervraagden denkt met minder personeel toe te kunnen. 'We constateren met enige zorg dat bijna de helft van de sociaalwerkorganisaties voorziet met evenveel of minder financiële ruimte juist méér personeel te moeten inzetten,' aldus Monique van Gerwen. De helft van deze groep wil dit oplossen met betaalde krachten en aanvullende financiële middelen. Een derde denkt aan het inzetten van meer vrijwilligers. Ook een derde overweegt het verhogen van de efficiency.

Creativiteit en improvisatie belangrijke competentie van sociaal werkers

De ondervraagden konden aangeven welke competenties sociaal werkers de komen tijd meer nodig zullen hebben. Dit is de top vijf:

  1. creativiteit en het vermogen tot improvisatie
  2. zelfstandig en zelfsturend werken
  3. flexibiliteit
  4. in staat relaties op te bouwen en te onderhouden via digitale communicatiemiddelen
  5. goed om kunnen gaan met complexe, grotere en meervoudige problematiek

'Deze top vijf kan goed in verband worden gebracht met de verwachte omvang en complexiteit van de vraagstukken. Het zijn bovendien competenties die het rendement van sociaal werk kunnen vergroten,' verklaart Monique.

Grote interesse in het rendement van sociaal werk

Een ruime meerderheid van de sociaalwerkorganisaties houdt zich actief bezig met het rendement van sociaal werk. Op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente. Van de organisaties met meer dan vijftig medewerkers gaat dit zelfs om drie op de vier organisaties. Iets minder dan de helft van de organisaties heeft hier ook een kwalitatieve of kwantitatieve aanpak voor, in de vorm van gesprekken of metingen.

'Rendement krijgt steeds meer aandacht,' licht Monique van Gerwen toe. 'Uit een recente studie van SEOR voor Sociaal Werk werkt! blijkt dat het rendement van sociaal werk maar liefst 1,6 is. Dus elke euro die sociaal werk kost, levert 160 procent aan baten op. We starten daarom ook zeer binnenkort met vervolgonderzoek, samen met meerdere sociaalwerkorganisaties.'

Ook meedoen? Neem deel aan ons panel

Verantwoording

Het onderzoek is sectorbreed uitgezet en ruim 15 procent van de bevraagde organisaties heeft de vragenlijst volledig ingevuld. De uitvraag en respons vertonen een goede spreiding als het gaat om regio, omvang en soort organisaties en functies van respondenten. Begin 2022 volgt de volgende meting.

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! brengt de arbeidsmarkt van sociaal werk in kaart om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden. Werkgevers- en werknemersorganisaties werken daarom samen via Sociaal Werk werkt! Deze arbeidsmarktpeiling is sectorbreed uitgezet. De uitvraag en reacties laten een breed beeld zien als het gaat om regio, omvang en soort organisaties.

Handige links

Janneke Hagens

Onderzoeker en kennisverbinder

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!