Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Arbeidsmarktpeiling sociaal werk: samenwerking en zichtbaarheid steeds urgenter

In april 2024 hield Sociaal Werk werkt! haar jaarlijkse online arbeidsmarktpeiling onder sociaalwerkorganisaties. We vroegen opnieuw naar verwachtingen over sociale vraagstukken, financiering, werk en benodigde menskracht. Ook informeerden we naar de verwachtingen over de arbeidsmarkt van sociaal werk over tien jaar én naar de gevolgen voor sociaalwerkorganisaties van het nieuwe financieringssysteem voor gemeenten. Lees de highlights in dit artikel en download het hele rapport.

Medewerker analyseert onderzoeksrapport

Financiën en sociale vraagstukken

Uit de peiling blijkt dat 38 procent van de sociaalwerkorganisaties verwacht dat de financiële middelen voor haar activiteiten de komende twaalf maanden afnemen. Ter vergelijking: in 2023 was dit nog 21 procent. Tegelijkertijd voorziet slechts zes procent van de organisaties een afname van haar werkzaamheden.

Daarnaast verwacht 70 procent van de organisaties dat de omvang van sociale vraagstukken toeneemt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2023, toen 61 procent deze verwachting had. Ook de complexiteit van de vraagstukken zal volgens 74 procent van de organisaties toenemen, vorig jaar was dit 72 procent. 

Opvallend is dat hoe groter de organisatie, des te hoger de verwachting dat zowel de omvang als de complexiteit van de vraagstukken zal toenemen. Dit benadrukt de groeiende uitdagingen waar sociaalwerkorganisaties voor staan in de nabije toekomst.

Infographic 1 bij arbeidsmarktpeiling 2024

Sociaal werk en arbeidsmarkt over tien jaar

We vroegen deelnemers om zich voor te stellen hoe sociaal werk en de arbeidsmarkt er over tien jaar uitzien. Tegen die tijd zijn vergrijzing, pensioneringen en zorgbehoeften toegenomen. Tegelijkertijd is er meer informele zorg naast formele zorg. De beweging van zorg naar welzijn is doorgezet, waardoor sociaal werk een intensievere en preventievere rol heeft. Kortom, de opgaven en de arbeidsmarkt voor sociaal werk zijn dan veranderd. Wat verwachten sociaalwerkorganisaties dan als het gaat om personeel?

Van de deelnemende organisaties aan de peiling verwacht 70 procent dat er over tien jaar meer personeel nodig is; 16 procent verwacht dat er over tien jaar ook meer personeel beschikbaar zal zijn. Gevraagd naar de belangrijkste randvoorwaarden voor de beweging 'van zorg naar welzijn' werden genoemd: financiële zekerheid, passend personeel, betere samenwerkingsverbanden, duidelijk eigen profiel, en visie op welzijn. 

Financiële onzekerheid

Op kortere termijn verandert het financieringssysteem voor gemeenten. Dit heeft gevolgen voor sociaalwerkorganisaties. De eerste uitdaging is het ‘ravijnjaar’. Zo noemen we het moment waarop zij te maken krijgen met aanzienlijke dalingen van budgetten. Op dit moment bereidt 13 procent van de ondervraagde organisaties zich voor op dit 'ravijnjaar' en 24 procent een beetje.

Ze praten bijvoorbeeld met gemeenten en andere partners over langere contracten. Ook besteden ze aandacht aan personeel. Daarnaast geven organisaties aan manieren te bedenken om financieel gezond te blijven en voortgang te garanderen. Voorbeelden hiervan zijn: het zoeken naar extra financieringsbronnen, een cliëntenstop, de inzet van een flexibele schil of tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Het belang van zichtbaarheid van sociaal werk werd ook genoemd. 

Infographic 2 bij arbeidsmarktpeiling 2024
De gemeente lijkt meer urgentie of opdracht te hebben om effecten van sociaal werk goed in beeld te krijgen.
Bron: arbeidsmarktpeiling sociaal werk april 2024

Meer interactie met gemeenten

De gemeente is een belangrijke financierder van sociaal werk. Dit gebeurt vooral via subsidies, maar ook op projectbasis of via aanbestedingen. Net als in 2023 maakt een meerderheid van de organisaties zich zorgen over verschillende financiële aspecten, waaronder de compensatie van loonstijgingen door gemeenten en continuïteit van financiering. Toch zien we in de arbeidsmarktpeiling 2024 dat de meeste organisaties de afstemming met gemeenten over financiering nu als positief beoordelen. Dit is een verbetering ten opzichte van 2023, toen een meerderheid nog negatief was over de afstemming.

De gemeente lijkt ook meer urgentie of opdracht te hebben, om effecten van sociaal werk goed in beeld te krijgen. Driekwart van de organisaties meet (deels) de effecten van hun werk. Ruim driekwart doet dit op eigen initiatief en ruim driekwart (ook) op verzoek van de gemeente(n). In een eerdere meting in 2021 deed de helft van de organisaties dit (ook) op verzoek van de gemeente.

Naast de relatie met gemeenten vinden veel sociaalwerkorganisaties de samenwerking met de volgende groepen belangrijk: vrijwilligers, zorgorganisaties, andere branches en mantelzorgers. 

Benieuwd naar alle uitkomsten van deze arbeidsmarktpeiling?

Download rapport arbeidsmarktpeiling april 2024

Arbeidsmarktonderzoek door Sociaal Werk werkt! 

Sociaal Werk werkt! ontwikkelt programma’s, activiteiten en tools en brengt de arbeidsmarkt van sociaal werk in kaart. Dit doen we in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Via Sociaal Werk werkt! zetten zij zich in voor een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Janneke Hagens

Onderzoeksadviseur

Meer weten? Neem contact op!

Janneke Hagens

Meer weten? Neem contact op!