Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

2.10 Gedragscode

Cao-partijen adviseren de werkgever om in overleg met de OR of PVT een gedragscode vast te stellen gericht op:

  • het bevorderen van de doorstroming van vrouwen naar hogere functies binnen de instelling of organisatie;
  • het voorkomen van ongewenst gedrag en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen;
  • het bevorderen van de arbeidsdeelname van leden van etnische minderheden en arbeidsgehandicapten.