Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

4.6 Monitor

Op verzoek van de OR, PVT of bij het ontbreken ervan de personeelsvergadering geeft de werkgever minimaal 1 maal per jaar inzicht over hoe het IKB door de werknemers wordt aangewend en hoe het IKB in de instelling of organisatie wordt vormgegeven.

Cao-partijen gaan de volgende onderzoeken doen:

  • naar de mogelijkheid of andere regelingen uit de cao onderdeel kunnen worden van het IKB gericht op het vergroten van de keuzevrijheid en maatwerk van en voor werknemers;
  • naar een inperking van het aantal regelingen in de cao ter verbetering van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van de afspraken.