Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

6.10 Eindejaarsuitkering en vermeerdering

A.  De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt maandelijks berekend en bedraagt 8,3% van het door de werknemer feitelijk verdiende maandsalaris en de volgende elementen:

  • ouderschapsverlofvergoeding (uit artikel 5.11 B) en/of
  • doorbetaling werkgeversdeel over niet-gewerkte uren bij deelname aan een generatieregeling op organisatieniveau (zie artikel 5.13) en/of 
  • door loondoorbetaling of aanvulling (zie artikel 7.9 A, B en F),                                                                  vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag (zie artikel 6.9).

De eindejaarsuitkering is maandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

B.  Vervallen

C.  Vervallen [1]

D.  Vervallen

E.  De werknemer heeft maandelijks recht op 0,1% van het feitelijk verdiende salaris, vermeerderd met de in die maand opgebouwde vakantietoeslag. Het hierdoor verkregen bedrag is onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

[1] Tot en met 31 juli 2022 gold een bodem in de eindejaarsuitkering voor diegenen die in het verleden de stijging van de eindejaarsuitkering hadden ingezet voor behoud van het seniorenverlof. Deze groep bereikte uiterlijk op 31 juli 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd en daardoor is vanaf dat moment er geen bodem eindejaarsuitkering meer van toepassing.