Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

Voorwoord

Deze Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2025. De in juli gepubliceerde cao-tekst is nu per 9 oktober 2023 aangevuld met enkele technische uitwerkingen en met het geactualiseerde functieboek.

Het belang van preventie, participatie, zelfredzaamheid en welzijn van al dan niet kwetsbare inwoners van Nederland staat buiten kijf, net als de rol die het sociaal werk hierin speelt. Voor werkgevers en werknemers zijn eigen regie en dialoog belangrijke thema’s. Eigen regie op duurzame inzetbaarheid, op professionaliteit en op arbeidsvoorwaarden die dat ondersteunen. Dit uit zich in de Cao Sociaal Werk bijvoorbeeld in de optimale inzetbaarheid en keuzevrijheid van werknemers.

Waardering en betrokkenheid zijn ook belangrijke aspecten in deze periode van arbeidsmarktkrapte. Uit het onderzoek dat de cao-tafel heeft laten uitvoeren is bovendien gebleken dat eigen regie op de uitvoering wordt gewaardeerd door de hoge mate van autonomie die werknemers ervaren. Daarom vinden cao-partijen het van belang dat werknemers worden betrokken bij strategisch beleid, opleidingsplan(nen) en stagebeleid. Met deze cao geven cao-partijen verder invulling aan deze thema’s.

Het cao-akkoord is verwerkt in deze cao-tekst, net als in diverse vervolgafspraken die cao-partijen gezamenlijk en via het gezamenlijke arbeidsmarktplatform Sociaal Werk werkt! gaan oppakken. Het geactualiseerde functieboek is nu ook per 9 oktober 2023 gereed en in deze cao-periode komt er een hertaalde cao-versie en worden verder stappen gezet de cao en het taalgebruik inclusiever te maken en te verkennen hoe deze inhoudelijk verder vereenvoudigd kan worden.

Met deze cao Sociaal Werk krijgen werknemers en organisaties in het Sociaal Werk meer perspectief. Bij interpretatieverschillen over artikelen waarvan op grond van het cao-akkoord of besluit cao- partijen het niet de bedoeling was deze inhoudelijk te wijzigen geldt dat de tekst van het oude artikel leidend is en kan naar deze oudere artikelen terug worden gegrepen, uiteraard behoudens de wijzigingen die bij deze nieuwe cao zijn doorgevoerd.

Bij interpretatieverschillen over artikelen waarvan op grond van het cao-akkoord of besluit cao-partijen het niet de bedoeling was deze inhoudelijk te wijzigen geldt dat de tekst van het oude artikel leidend is en kan naar deze oudere artikelen terug worden gegrepen, uiteraard behoudens de wijzigingen die bij deze nieuwe cao zijn doorgevoerd.