Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

6.6 Arbeidsmarkttoeslag middeninkomens

A.  Op basis van het convenant voor extra arbeidsvoorwaardenruimte aan middeninkomens gelden de volgende bepalingen.

De werknemer in het primaire proces ontvangt vanaf 1 januari 2022 een salaris inclusief de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens. Deze arbeidsmarkttoeslag middeninkomens:

  • geldt voor functies en werkzaamheden in het primair proces in de schalen 4 tot en met 9;
  • bedraagt 1,13 % van het salaris, waarover vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en Loopbaanbedrag wordt opgebouwd;
  • werkt door in de met het salaris samenhangende toeslagen en vergoedingen;
  • telt mee voor de grondslag in de pensioenopbouw.

B.  Indien een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen, dan de Wmo of Jeugdwet en niet aan deze bepaling onder A kan voldoen, kan de werkgever met instemming van de or, pvt of personeelsvergadering een verzoek doen bij de cao-tafel (per e-mail: caosociaalwerk@fcb.nlom een lager percentage te laten vaststellen. Voorwaarde is dat de organisatie aantoont dat de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens van 1,13% onhaalbaar is en aangeeft en aantoont welk percentage wel haalbaar is. De cao-tafel neemt een verzoek alleen in behandeling als de organisatie de volgende informatie overlegt, samen met documenten ter bewijs en onderbouwing en motivatie:

    a.  Of en zo ja welke andere financieringsbronnen dan de Wmo of Jeugdwet van toepassing zijn en waarom de werkgever niet aan deze bepaling kan voldoen;

    b.  De instemming van de or, pvt of personeelsvergadering met het verzoek;

    c.  Welk percentage wel haalbaar is en waarom.

De cao-tafel neemt alleen complete verzoeken in behandeling. Eventuele aanvullende vragen aan de werkgever moet de organisatie binnen een maand hebben beantwoord . De cao-tafel stuurt de werkgever en de or, pvt of personeelsvergadering een schriftelijk besluit, met de overwegingen en eventueel aan het besluit verbonden voorwaarden.

C.  Indien de middelen niet via de gemeente beschikbaar komen meldt de werkgever zich bij de cao-tafel (per e-mail: caosociaalwerk@fcb.nlen zal, gelet op het convenant, Sociaal Werk Nederland met ondersteuning van de vakbonden het ministerie van VWS verzoeken de gemeente het convenant te laten naleven.

D.  Salarisbedragen per maand, inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens (1,13%)

Salaristabel per 1 juli 2023

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2023 in euro's (+7,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 januari 2023). Het salarisbedrag kan nooit lager zijn dan het bedrag op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Bruto-salarisbedragen inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens per 1 juli 2023 (schaal 4 t/m 9)

Salaristabel per 1 januari 2024

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 januari 2024 in euro's (+4,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 juli 2023). Per 1 januari 2024 geldt voor de salarissen een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Bruto-salarisbedragen inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens per 1 januari  2024 (schaal 4 t/m 9)

Salaristabel per 1 juli 2024

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2024 in euro's (+4,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 januari 2024). Voor de salarissen geldt een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Bruto-salarisbedragen inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens per 1 juli 2024  (schaal 4 t/m 9)

Salaristabel per 1 januari 2025

Salarisbedragen (bruto) per maand zijn gelijk aan die met ingang van 1 juli 2024. Vanaf 1 januari 2025 worden de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan de reguliere schalen. Dit betekent dat er per schaal 2 periodieknummers bij komen en de periodieknummers U1 en U2 vervallen. Voor de salarissen geldt een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Bruto salarisbedragen inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens per 1 januari 2025 schaal 4 t/m 9