Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

6.9 Vakantietoeslag

A.  Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De hoogte van de vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris en de volgende elementen:

  • ouderschapsverlofvergoeding (zie artikel 5.11 B) en/of
  • doorbetaling van het werkgeversdeel over niet gewerkte uren bij deelname aan een generatieregeling op organisatieniveau (artikel 5.13) en/of
  • loondoorbetaling of aanvulling (zie artikel 7.9 A, B en F).

De vakantietoeslag is maandelijks beschikbaar als onderdeel van het IKB (zie artikel 4.2 A).

B.  De minimumvakantietoeslag van een werknemer met een voltijd dienstverband bedraagt:

  • vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 minimaal € 195,69 per maand
  • vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 minimaal € 203,52 per maand
  • vanaf 1 juli 2024 minimaal € 211,66 per maand.

C.  In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten.