Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

3.6 Monitor

Op verzoek van de OR, PVT of - bij het ontbreken ervan - de personeelsvergadering geeft de werkgever minimaal 1 maal per jaar inzicht hoe het Loopbaanbudget in de instelling of organisatie wordt vormgegeven en waarvoor dit door de werknemers wordt aangewend.

Cao partijen gaan gedurende de looptijd van deze cao het gebruik van het Loopbaanbudget evalueren om bijvoorbeeld te bezien of er meer of minder kadering nodig is. Daarnaast zal de cao-tafel goede voorbeelden publiceren waar het Loopbaanbedrag aan kan worden besteed en een handreiking bieden omtrent fiscaliteit.