Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

2.4 Einde arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst eindigt:

  • met wederzijdse instemming op het door de werkgever en werknemer overeengekomen datum;
  • door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan;
  • van rechtswege aan het einde van de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • door het overlijden van de werknemer;
  • bij eenzijdige beëindiging door de werkgever of door de werknemer tijdens de proeftijd;
  • door beëindiging wegens dringende redenen voor de werkgever of voor de werknemer volgens de bepalingen van artikel 7:677 BW en volgende;
  • door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter;
  • door opzegging door de werkgever of de werknemer (zie artikel 2.5).