Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

6.15 Tegemoetkomingen en vergoedingen

A.  De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT instellings- of organisatieregelingen vast over de volgende onderwerpen:

 • verhuiskostenvergoeding;
 • tegemoetkoming woon-werkverkeer;
 • reis- en verblijfskostenvergoeding bij dienstreizen;
 • beleid en vergoeding voor stagiaires,
 • regeling voor thuiswerken en/of telewerken;
 • regeling kosten voor voeding en inwoning;
 • vergoeding telefoonkosten.

B.  Voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen is een cao-regeling van toepassing met daarin een aantal minimumbepalingen. De minimumbepalingen moeten deel uitmaken van de instellings- of organisatieregeling die de werkgever met instemming van de OR of PVT opstelt. Bij het ontbreken van een dergelijke regeling geldt de cao-regeling zelf. De regeling met de minimum-bepalingen is opgenomen in Bijlage 7.

C.  In de regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer worden afspraken opgenomen over de financiële tegemoetkoming voor werknemers, waarbij de regeling meer moet inhouden dan dat er geen vergoeding is.

D.  Voor de regeling Thuiswerken overlegt de werkgever met de or, pvt of personeelsvergadering over de noodzaak van een thuiswerkregeling en neemt daarin in ieder geval de volgende punten op:

 • afspraken over welk deel van de arbeidstijd de werknemer thuis kan werken;
 • een vergoeding van minimaal € 2,15 per volledige thuiswerkdag, waarin niet zijn inbegrepen de kosten voor computerapparatuur, telefoon en reiskosten;
 • afspraken over welke faciliteiten de werknemer daarvoor nodig heeft en over het beschikbaar stellen van die faciliteiten en vergoeding daarvan;
 • dat de werkgever zorg draagt voor voorlichting over een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek en over gezond thuiswerken;
 • invulling van informatiebescherming en privacy.