Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.13 Compensatie consignatiedienst

A.  De werknemer die zich beschikbaar houdt op grond van de bepalingen uit artikel 5.4 ontvangt daarvoor een compensatie in de vorm van vrije tijd. Deze compensatie bedraagt:

  • voor elk vol etmaal op maandag t/m vrijdag: één uur;
  • voor elk vol etmaal op zaterdagen, zondagen, feestdagen en gedenkdagen (als bedoeld in artikel 5.9 B): twee uur.

De werknemer die zich gedurende een gedeelte van een etmaal beschikbaar houdt ontvangt de compensatie in de vorm van vrije tijd naar rato.

De werkgever kan besluiten om deze compensatie in de vorm van vrije tijd om te zetten in een financiële vergoeding op basis van het voor de werknemer geldende uurloon.

Naast de hierboven vermelde compensatie ontvangt de werknemer, als deze wordt ingezet voor een onvoorziene spoedopdracht tijdens een consignatiedienst, zoals bedoeld in artikel 5.4, het geldende uurloon voor de tijdsduur die met deze opdracht is gemoeid.

B.  In een organisatie of instelling waar maatschappelijk werkers in aanmerking komen voor consignatiediensten en er andere werknemers dan maatschappelijk werkers consignatiediensten krijgen opgedragen, moet de werkgever voor hen een vergoedingsregeling overeenkomen met de OR of PVT.