Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

7.7 Derde WW-jaar

Cao-partijen hebben op basis van de afspraken uit het akkoord van de cao WMD 2016-2017 en cao 2017-2019 over de duur en de opbouw van de WW en de WGA zich per september 2017 aangesloten bij de nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA. De nationale uitvoerder heeft een uniforme regeling voor alle werknemers geïntroduceerd en voorgelegd aan decentrale cao-partijen. Deze regeling hebben partijen één op één overgenomen om de vanaf 1 januari 2016 in duur en opbouw beperkte WW en WGA te repareren conform de afspraken die hierover zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli 2014, 17 april 2015 en 24 november 2015.

Deze afspraak is in een aparte cao vastgelegd, de zogeheten PAWW-verzamelcao nr. 5, die in januari 2018 algemeen verbindend is verklaard en 1 maart 2018 als ingangsdatum heeft. De private aanvullende WW/WGA bedroeg in 2018 0,2% van het SV-loon per maand, in 2019 0,3% en in 2020 is dit 0,4%.De premie wordt jaarlijks vastgesteld door het SPAWW-bestuur. Cao-partijen schatten in dat de kosten maximaal kunnen oplopen tot 0,75% in 2022. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening. Eventuele rechten voortvloeiend uit deze afspraak liggen volledig tussen de betreffende werkgevers, werknemers en SPAWW.

De looptijd van deze afspraak en die van de PAWW-cao’s bedraagt 5 jaar, tot oktober 2022. Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling worden van kracht via accordering door het zogeheten SPAWW-bestuur en verwerking in de AVV van de PAWW-cao. De PAWW-cao kent geen stilzwijgende verlenging maar een automatische afloop.

In 2020 en 2021 loopt een evaluatie. Cao-partijen wachten de verdere ontwikkelingen dienaangaande af en volgen de aanbevelingen die namens de partijen in de Stichting van de Arbeid aan decentrale cao-partijen worden gedaan. [1]

[1] De informatie hierover is te vinden bij www.spaww.nl en op www.caosociaalwerk.nl.