Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

7.7 Derde WW-jaar

Cao-partijen hebben op basis van de afspraken uit de cao-akkoorden 2016-2017 en 2017-2019 over de duur en de opbouw van de WW en de WGA zich per september 2017 aangesloten bij de Stichting PAWW, de nationale private uitvoerder voor de aanvullende private WW/WGA. Deze stichting heeft een uniforme regeling voor alle werknemers geïntroduceerd en deze afspraak is in een aparte cao vastgelegd, de zogeheten PAWW-verzamelcao nr. 5, die per 1 maart 2018 algemeen verbindend is verklaard. De private aanvullende WW/WGA-premie bedroeg in 2018 0,2% van het SV-loon per maand, in 2019 0,3%, in 2020 en 2021 is dit 0,4%, in 2022 is dit 0,2% en in 2023 daalt deze naar 0,15%. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening. Eventuele rechten voortvloeiend uit deze afspraak liggen volledig tussen de betreffende werkgevers, werknemers en SPAWW.  

De looptijd van deze afspraak en de PAWW-cao is 5 jaar, tot 1 oktober 2022. Tussentijdse wijzigingen en de premiestelling worden van kracht via accordering door het zogeheten SPAWW-bestuur en verwerking in de AVV van de PAWW-cao. De PAWW-cao eindigt van rechtswege en besluitvorming over de verlenging moet plaatsvinden voor 1 april 2022. De cao-tafel Sociaal Werk heeft ingestemd met de verlenging per 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027. [1]

naar bovenkant pagina