Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

1.2 Ontheffing en toepassing van de cao en van cao-bepalingen

A.  Algemeen

Cao-partijen vinden dat deze cao en de werkingssfeer goed aansluiten bij de activiteiten, instellingen en organisaties in de branche Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. In de cao zijn mogelijkheden opgenomen voor maatwerk via aanvullende en afwijkende afspraken en regelingen met de OR of PVT of bij het ontbreken daarvan met de personeelsvergadering. Bovendien biedt de cao ruimte voor individuele invulling, onder andere door een Loopbaanbudget (LBB) en een Individueel KeuzeBudget (IKB).

B.  Ontheffingsverzoek

   1.  Als een werkgever niet alleen onder de werkingssfeer van de Cao Sociaal Werk valt maar ook onder die van een andere bedrijfstak-cao, dan kan deze werkgever een verzoek indienen bij de Cao-tafel Sociaal Werk gericht op ontheffing van de gehele cao of bepalingen uit de cao, voor alle werknemers of een gedeelte ervan. Ook als er geen sprake is van een andere bedrijfstak-cao maar van een ondernemings-cao of andere rechtspositieregeling kan de Cao-tafel Sociaal Werk besluiten om een verzoek tot ontheffing van de Cao Sociaal Werk in behandeling te nemen. Dan gelden dezelfde voorwaarden en procedure. De Cao-tafel Sociaal Werk kan op basis van het verzoek, zo nodig in overleg met partijen bij de andere cao, de gehele Cao Sociaal Werk of bepalingen van de Cao Sociaal Werk geheel of gedeeltelijk niet van toepassing verklaren op de arbeidsverhouding tussen de werkgever en al zijn werknemers of een gedeelte van zijn werknemers.

   2.  Om voor een dergelijke ontheffing in aanmerking te komen, moet de aanvragende werkgever ten minste aan de volgende criteria voldoen:

     a.  De werkgever toont aan dat hij onder de werkingssfeer van de Cao Sociaal Werk en één of meer andere cao’s valt;

     b.  De aanvrager onderbouwt voor welke werknemers en om welke reden(en) ontheffing wordt gevraagd;

     c. De aanvrager toont aan dat de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers voldoende gewaarborgd zijn en dat er voor de werknemers over het algemeen geen mindere aanspraken uit voortvloeien dan uit de toepasselijkheid van de bepalingen uit deze cao.

   3.  Een verzoek kan, na een eerdere afwijzing, opnieuw worden ingediend bij de Cao-tafel Sociaal Werk alleen als er sprake is van gewijzigde feiten en/of omstandigheden.

   4.  Bijlage 9 A bevat de regeling die vastlegt:

  • bij wie een werkgever een ontheffingsverzoek kan indienen;
  • aan welke criteria en voorwaarden een verzoek moet voldoen;
  • hoe de procedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden;
  • aan welke eisen de beslissing van de Cao-tafel Sociaal Werk moet voldoen;
  • hoe de klachtenprocedure is ingericht.

C.  Toepassing

   1.  Bij vragen over de toepasselijkheid van de cao kan de werkgever of anderen daartoe bevoegd, een schriftelijk verzoek indienen bij de Cao-tafel Sociaal Werk om uitsluitsel. Het verzoek moet met redenen zijn omkleed en informatie over de organisatie/instelling bevatten. Alleen complete verzoeken worden in behandeling genomen en de werkgever moet op verzoek extra informatie verstrekken. Een reactie van de Cao-tafel Sociaal Werk wordt dan binnen 3 maanden gegeven.

   2.  Bijlage 9 B bevat de regeling die vastlegt:

  • bij wie een verzoek over toepasselijkheid kan worden ingediend;
  • aan welke criteria en voorwaarden een verzoek moet voldoen;
  • hoe de procedure verloopt en welke termijnen daarvoor gelden;
  • aan welke eisen de beslissing van de Cao-tafel Sociaal Werk moet voldoen;
  • hoe de klachtenprocedure is ingericht.