Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.15 Tegemoetkomingen en vergoedingen

A.  De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT instellings- of organisatieregelingen vast over de volgende onderwerpen:

  • verhuiskostenvergoeding;
  • tegemoetkoming woon-werkverkeer;
  • tegemoetkoming en vergoeding voor stagiaires;
  • reis- en verblijfskostenvergoeding bij dienstreizen;
  • regeling voor thuiswerken of telewerken;
  • regeling kosten voor voeding en inwoning;
  • vergoeding telefoonkosten.

B.  Voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen is een cao-regeling van toepassing met daarin een aantal minimumbepalingen. De minimumbepalingen moeten deel uitmaken van de instellings- of organisatieregeling die de werkgever met instemming van de OR of PVT opstelt. Bij het ontbreken van een dergelijke regeling geldt de cao-regeling zelf. De regeling met de minimum-bepalingen is opgenomen in Bijlage 7.

C.  In de regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer worden afspraken opgenomen over de financiële tegemoetkoming voor werknemers, waarbij de regeling meer moet inhouden dan dat er geen vergoeding is.