Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.6 Arbeidsmarkttoeslag middeninkomens

A.  Op basis van het convenant voor extra arbeidsvoorwaardenruimte aan middeninkomens gelden de volgende bepalingen.

De werknemer in het primaire proces ontvangt vanaf 1 januari 2022 de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens. Deze arbeidsmarkttoeslag middeninkomens:

  • geldt voor functies en werkzaamheden in het primair proces in de schalen 4 tot en met 9;
  • bedraagt 1,13 % van het salaris, waarover vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en Loopbaanbedrag wordt opgebouwd;
  • werkt door in de met het salaris samenhangende toeslagen en vergoedingen;
  • telt mee voor de grondslag in de pensioenopbouw.

B.  Indien een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen, dan de Wmo of Jeugdwet en niet aan deze bepaling onder A kan voldoen, kan de werkgever met instemming van de or, pvt of personeelsvergadering een verzoek doen bij de cao-tafel (per e-mail: caosociaalwerk@fcb.nlom een lager percentage te laten vaststellen. Voorwaarde is dat de organisatie aantoont dat de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens van 1,13% onhaalbaar is en aangeeft en aantoont welk percentage wel haalbaar is. De cao-tafel neemt een verzoek alleen in behandeling als de organisatie de volgende informatie overlegt, samen met documenten ter bewijs en onderbouwing en motivatie:

    a.  Of en zo ja welke andere financieringsbronnen dan de Wmo of Jeugdwet van toepassing zijn en waarom de werkgever niet aan deze bepaling kan voldoen;

    b.  De instemming van de or, pvt of personeelsvergadering met het verzoek;

    c.  Welk percentage wel haalbaar is en waarom.

De cao-tafel neemt alleen complete verzoeken in behandeling. Eventuele aanvullende vragen aan de werkgever moet de organisatie binnen een maand hebben beantwoord . De cao-tafel stuurt de werkgever en de or, pvt of personeelsvergadering een schriftelijk besluit, met de overwegingen en eventueel aan het besluit verbonden voorwaarden.

C.  Indien de middelen niet via de gemeente beschikbaar komen meldt de werkgever zich bij de cao-tafel (per e-mail: caosociaalwerk@fcb.nlen zal, gelet op het convenant, Sociaal Werk Nederland met ondersteuning van de vakbonden het ministerie van VWS verzoeken de gemeente het convenant te laten naleven.

D.  Salarisbedragen per maand, inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens (1,13%) [1]

Tabel bruto-salarisbedragen per maand van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
Tabel bruto-salarisbedragen per maand vanaf 1 januari 2023

[1] Het salaris kan nooit lager zijn dan het bedrag op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

naar bovenkant pagina