Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

2.4 Einde arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst eindigt:

  • met wederzijdse instemming op het door de werkgever en werknemer overeengekomen datum;
  • door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan;
  • van rechtswege aan het einde van de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • door het overlijden van de werknemer;
  • bij eenzijdige beĆ«indiging door de werkgever of door de werknemer tijdens de proeftijd;
  • door beĆ«indiging wegens dringende redenen voor de werkgever of voor de werknemer volgens de bepalingen van artikel 7:677 BW en volgende;
  • door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter;
  • door opzegging door de werkgever of de werknemer (zie artikel 2.5).
naar bovenkant pagina