Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

2.3 Leerarbeidsovereenkomst en traineeschap

A. 

    1. 

    a.  Artikel 7:668a lid 1 tot en met 8 is niet van toepassing op een leerarbeidsovereenkomst, die wordt aangegaan met een student-werknemer in het kader van een duale leerroute (op grond van artikel 7:668a lid 9);

    b.  Artikel 7: 668a is niet van toepassing op een leerarbeidsovereenkomst, die wordt aangegaan met een student-werknemer in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (op grond van artikel 7:668a lid 10) en op een leerarbeidsovereenkomst in het kader van de derde leerweg (OVO) in geval van een opleiding die kwalificerend is voor de functie van peuterspeelzaalleid(st)er.

Voor deze groepen student-werknemers gelden de volgende bepalingen.

    2.  Een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding wordt aangegaan met de student-werknemer die

  • een duale leerroute volgt

of

  • een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of in geval van een opleiding die kwalificerend is voor de functie als peuterspeelzaalleid(st)er tevens via de derde leerweg (OVO) zoals omschreven in artikel 7.22. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Eventueel wordt deze leerarbeidsovereenkomst voorafgegaan door een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal één jaar.

De leerarbeidsovereenkomst eindigt als de opleiding (tussentijds) wordt beëindigd, als de leerovereenkomst met de opleiding eindigt, of als de opleiding met goed gevolg wordt afgerond. In dat laatste geval bestaat de intentie de leerarbeidsovereenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

    3.  Voor student-werknemers Peuterspeelzaalwerk en peuterspeelzaalleid(st)ers in ontwikkeling gelden tevens de bepalingen in artikel 6.3 C en E en in Bijlage 14.

B. 

    1.  De werkgever kan met een werknemer een arbeidsovereenkomst als trainee aangaan voor de duur van maximaal een jaar. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de arbeidsovereenkomst begint niet later dan 1 jaar na afstuderen;
  • de trainee wordt ingeschaald in schaal 6;
  • de trainee werkt boven-formatief;
  • bij indiensttreding na afloop van het trainee-schap vindt inschaling plaats in de functieschaal.

    2.  Cao-partijen volgen de introductie van trainees in de sector en in organisaties gedurende de looptijd van deze cao. Tevens zal er extra informatiemateriaal worden gepubliceerd. Dit kan leiden tot preciezere bepalingen en een functiebeschrijving. Organisaties die trainees in dienst nemen en ook trainees zelf worden gevraagd zich te melden bij de Cao-tafel Sociaal Werk.