Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.3 Vaststelling van salaris student werknemer en trainee

A.  Bij indiensttreding wordt de student-werknemer als volgt ingeschaald:

  • Uitgegaan wordt van de salarisschaal van de functie in de functiematrix waar de opleiding toe opleidt;
  • Het aantal schalen gelijk aan het aantal nog te volgen opleidingsjaren wordt in mindering gebracht;
  • In die salarisschaal wordt periodieknummer Start toegepast.

Bij overgang naar een volgend leerjaar wordt de student-werknemer ingeschaald in periodieknummer Start van de volgende hogere salarisschaal. Op de student-werknemer is artikel 6.5 met betrekking tot de jaarlijkse verhoging niet van toepassing.

B.  De werknemer die in opleiding is voor de functie Maatschappelijk Werker 1 of 2, conform de kwalificatie-eis in het functieboek, wordt ingeschaald in schaal 7, periodiek Start tot en met 8. Na het behalen van het diploma wordt de werknemer vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het diploma gehaald is, ingeschaald in schaal 8 respectievelijk schaal 9. Artikel 6.2 C is hierbij van toepassing.

C. 

  1.  De werknemer die in opleiding is voor de functie peuterspeelzaalleid(st)er 1 of 2, conform de kwalificatie-eis in het functieboek[1] wordt ingeschaald in schaal 3, periodiek Start tot en met 8. Nadat de werknemer het diploma in de desbetreffende opleiding heeft behaald, kent de werkgever - met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het diploma is behaald - de werknemer drie periodieken toe in de op dat moment geldende schaal. Vervolgens schaalt de werkgever de werknemer in – met ingang van dezelfde datum - in schaal 5 dan wel schaal 6 in het periodieknummer waarvan het bijbehorende bedrag ten minste gelijk is aan het bedrag dat na toepassing van het bepaalde in de vorige zin tot stand is gekomen. Artikel 6.2 C is hierbij niet van toepassing.

  2.  Een peuterspeelzaalleid(st)er in ontwikkeling wordt bij indiensttreding ingeschaald in salarisschaal 3 (periodiek Start tot en met 8). Zodra de werknemer voldoet aan de kwalificatie-eis voor de functie van peuterspeelzaalleid(st)er, conform de kwalificatie-eis uit het functieboek[2], vindt inschaling plaats conform artikel 6.2 C lid 1.

D.  Werknemers die voor 1 januari 2000 al als peuterspeelzaalleid(st)er werkzaam waren en geen diploma hebben, conform de kwalificatie-eis in het functieboek, zijn niet verplicht het diploma te behalen. Hun doorloop in de salarisschaal waarin de functie is ingedeeld, wordt beperkt tot het niveau van twee periodieken onder het maximum van deze salarisschaal. Deze beperking geldt niet voor de werknemer die op 1 januari 2000 45 jaar of ouder was en op die datum over 5 jaar relevante werkervaring beschikte.

E.  Indien een (kandidaat-)werknemer niet voldoet aan de in het functieboek genoemde kwalificatie-eis[3] voor peuterspeelzaalleid(st)er, kan de werkgever een individueel verzoek tot gelijkstelling van de opleidingsachtergrond indienen bij de Gelijkstellingscommissie[4].

F.  B en C zijn niet van toepassing op overige student-werknemers als bedoeld in artikel 0.1 sub k van de cao. Op hen is A van toepassing.

G.  Op trainees is artikel 2.3 B van toepassing. De trainee wordt ingeschaald in schaal 6 (hbo afgestudeerd), respectievelijk schaal 4 (mbo afgestudeerd) in periodiek Start tot en met 13. Bij indiensttreding na afloop van het traineeschap vindt inschaling plaats in de functieschaal.

[1] Zie de Cao Kinderopvang voor de overige bepalingen voor peuterspeelzaalleidsters in opleiding/ in ontwikkeling en de complete kwalificatie-eis.

[2] Zie de Cao Kinderopvang voor de overige bepalingen voor peuterspeelzaalleidsters in opleiding/ in ontwikkeling en de complete kwalificatie-eis.

[3] Zie hiervoor de Cao Kinderopvang.

[4] Zie hiervoor de Cao Kinderopvang.

naar bovenkant pagina