Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Sociaal Werk

6.4 Salarisschalen

A.

1. In dit artikel volgen de salaristabellen:

  • vanaf 1 juli 2023,
  • van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024,
  • van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 ,
  • vanaf 1 januari 2025 .

Voor de functies en werkzaamheden in het primair proces in de schalen 4 tot en met 9 geldt een salaris inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens, zoals beschreven in artikel 6.6.

2. De tabellen zijn als volgt opgebouwd:

Horizontaal zijn per tabel de salarisschalen weergegeven en deze corresponderen met de nummers van de salarisschalen in de functiematrix van artikel 6.2 en Bijlage 1. Verticaal zijn per tabel de periodieknummers weergegeven en hierbij geldt dat:

  • De nummers Start tot en met 13 corresponderen met de bepalingen over inschaling, zoals weergeven in artikel 6.2 en 6.3.
  • Tot en met 31 december 2024 de nummers U1 en U2 uitloopperiodieknummers zijn en hierop zijn de bepalingen van artikel 6.5 D van toepassing. Vanaf 1 januari 2025 worden dit opvolgende periodieknummers in de schaal.
  • De nummers a tot en met e zijn garantieperiodieknummers, alleen van toepassing voor werknemers in dienst van voor 31 december 2003. Hierop zijn de bepalingen van artikel 6.5 E en Bijlage 3 van toepassing.

3. De salarisbedragen zijn brutobedragen en zijn van toepassing bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week. Het uurloon wordt berekend door het bruto-maandbedrag in de salarisschaal te delen door 156 (zie artikel 0.1 f3).

4. Het salaris kan nooit lager zijn dan het bedrag op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), omgerekend naar maandsalaris. De berekening is:

  • 1878 uur gedeeld door 12 maanden, maal het Wettelijk minimumuurloon, berekend per 1 januari en per 1 juli;
  • Indien in het kalenderjaar meer werkbare uren zijn wordt het minimumloon daarop bijgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor de salarissen een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Indien na verhoging na 1 januari 2024 een salarisbedrag uit de tabel onder de € 2.184 komt wordt deze gesteld op € 2.184.

B. Salaristabellen vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 en vanaf 1 januari 2025.

Salaristabel per 1 juli 2023

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2023 in euro's (+7,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 januari 2023). Het salarisbedrag kan nooit lager zijn dan het bedrag op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Bruto salarisbedragen per 1 juli 2023 (schaal 1 t/m 8)
Bruto-salarisbedragen per 1 juli 2023 (schaal 9 t/m 15)

Salaristabel per 1 januari 2024

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 januari 2024 in euro's (+4,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 juli 2023). Per 1 januari 2024 geldt voor de salarissen een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), omgerekend naar maandsalaris.

Bruto-salarisbedragen per 1 januari 2024 (schaal 1 t/m 8)
Bruto-salarisbedragen per 1 januari 2024 (schaal 9 t/m 15)

Salaristabel per 1 juli 2024

Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2024 in euro's (+4,0%; berekend ten opzichte van de salarissen per 1 januari 2024). Voor de salarissen geldt een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), omgerekend naar maandsalaris.

Bruto-salarisbedragen per 1 juli 2024 (schaal 1 t/m 8)
Bruto salarisbedragen per 1 juli 2024 schaal 9 tot en met 15

Salaristabel per 1 januari 2025

Salarisbedragen (bruto) per maand zijn gelijk aan die vanaf 1 juli 2024. Vanaf 1 januari 2025 worden de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan de reguliere schalen. Dit betekent dat er per schaal 2 periodieknummers bij komen en de periodieknummers U1 en U2 vervallen. Voor de salarissen geldt een bodem van € 14 per uur, ofwel € 2.184 per maand. Het salarisbedrag kan daarnaast nooit lager zijn dan op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), omgerekend naar maandsalaris.

Bruto-salarisbedragen per 1 januari 2025 (schaal 1 t/m 8)
Bruto-salarisbedragen per 1 januari 2025 (schaal 9 t/m 15)