Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

6.4 Salarisschalen

A.    

  1.  In dit artikel volgen de salaristabellen:

  • tot en met 30 november 2021,
  • van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022,
  • vanaf 1 januari 2023.

Voor de functies en werkzaamheden in het primair proces in de schalen 4 tot en met 9 geldt een arbeidsmarkttoeslag middeninkomens vanaf 1 januari 2022, zoals beschreven in artikel 6.6.

  2.  De tabellen zijn als volgt opgebouwd:

Horizontaal zijn per tabel de salarisschalen weergegeven en deze corresponderen met de nummers van de salarisschalen in de functiematrix van artikel 6.2 en Bijlage 1. Verticaal zijn per tabel de periodieknummers weergegeven en hierbij geldt:

  • De nummers Start tot en met 13 corresponderen met de bepalingen over inschaling, zoals weergeven in artikel 6.2 en 6.3.
  • De nummers U1 en U2 zijn uitloopperiodieknummers en hierop zijn de bepalingen van artikel 6.5 D van toepassing.
  • De nummers a tot en met e zijn garantieperiodieknummers en hierop zijn de bepalingen van artikel 6.5 E en Bijlage 3 van toepassing.

    3.  De salarisbedragen zijn brutobedragen en zijn van toepassing bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week. Het uurloon wordt berekend door het bruto-maandbedrag in de salarisschaal te delen door 156 (zie artikel 0.1 f3).

    4.  Het salaris kan nooit lager zijn dan het bedrag op grond van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

B.  Salaristabellen tot en met 30 november 2021, van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022 en vanaf 1 januari 2023.

Tabel Bruto-salarisbedragen per maand tot en met 30 november 2021
Tabel Vervolg bruto-salarisbedragen per maand tot en met 30 november 2021
Tabel Bruto-salarisbedragen per maand vanaf 1 december 2021 tot en met 31 december 2022
Tabel Vervolg bruto-salarisbedragen per maand van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022
Tabel Bruto-salarisbedragen per maand vanaf 1 januari 2023 1
Tabel Bruto-salarisbedragen per maand vanaf 1 januari 2023 2
naar bovenkant pagina